Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 7
posledná

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Kráľová pri Senci s predpokladaným nástupom 1.júla 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Kráľová pri Senci s predpokladaným nástupom 1.júla 2019 celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Komenského 3 Bernolákovo.

Výberové konanie na obsadenie funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Komenského 3, Bernolákovo. celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:

Daň za nehnuteľnosť - Ház és földadó

Daň za nehnuteľnosť treba uhradiť od 1. apríla do 31. mája
2019. Uhradiť sa dá bankovým prevodom, šekovou poukážkou
alebo v hotovosti na obecnom úrade počas úradných hodín.

Az ingatlan adót 2019 április 1-től május 31-ig kell
megfizetni. Fizetni lehet banki átutalással, postai utalvánnyal
vagy készpénzzel a községházán félfogadási napokon.
celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy - Általános iskolai beiratkozás

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 26.04.2019 v budove ZŠ Tureň od 14:30 - 16:30 hod.

Általános iskolai beiratkozás a 2019/2020-as tanévre 2019.04.26-án kerül sor az iskola épületésben 14:30-tól 16:30-ig. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY - BEIRATÁS A ZONCTORONYI ÓVODÁBA

Oznamujeme rodičom, že zápis do Materskej školy – Óvoda v Turni pre školský rok 2019 / 2020 bude prebiehať 15. mája 2019 popoludní od 15.00 do 17.30 hod.

A zonctoronyi óvoda igazgatósága értesíti a szϋlőket, hogy beiratás az iskola előtti képzésre a 2019 / 2020 –iskolaévre 2019 május 15-én délután 15.00 –től 17.30 –ig lesz . celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava s nástupom 01. júla 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava s nástupom 01. júla 2019 celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Jarná brigáda - Tavaszi brigád

Jarná brigáda - Tavaszi brigád celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie MŠ+ ZŠ Veľbý Biel

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy, Senecká č. 1, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy, Školská č. 4, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019 celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ J. G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 90301 Senec s predpokladaným nástupom 1.júl 2019

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ J. G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 90301 Senec, s predpokladaným nástupom 1.júl 2019 celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: samostatný referent stavebného úradu

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
samostatný referent stavebného úradu
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo - A Szlovák Köztársaság elnökének választása -2. forduló

Voľba prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo sa koná v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hodiny v Obecnom klube, Tureň č. 32. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

A Szlovák Köztársaság elnökének választása - 2. fordulója 2019 03. 30.-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart a Községi klubban, Zonctorony h.sz. 32. A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle.
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019 celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Obecný úrad Tureň, hľadá zapisovateľa/ku na zasadnutia obecného zastupiteľstva - Községi hivatal Zonctorony, jegyzőkönyv írnokot keres a képviselőtestület gyűléseire.

Obecný úrad Tureň, hľadá zapisovateľa/ku na zasadnutia obecného zastupiteľstva - Községi hivatal Zonctorony, jegyzőkönyv írnokot keres a képviselőtestület gyűléseire. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Obecný úrad Tureň, hľadá upratovačku do priestorov Obecného klubu v Turni - Községi hivatal Zonctorony, takarítónőt keres a helyi községi klubba.

Obecný úrad Tureň, hľadá upratovačku do priestorov Obecného klubu v Turni - Községi hivatal Zonctorony, takarítónőt keres a helyi községi klubba. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Blatnom celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Oznámenie- Értesítés

Oznamujeme obyvateľom, že v sobotu, 30. 03. 2019 od 08:00 –
do 12:00 hodiny budú vyložené veľkokapacitné kontajnery na viacerých miestach obce. Do kontajnerov je zakázané dávať konáre, fóliu, betón, tehly, celý nábytok, pneumatiky a zakázané je ukladať odpad vedľa kontajnerov.

Felhívjuk a lakóság figyelmét arra, hogy március 30-án, szombaton 8:00 - tól 12:00 – óráig nagykapacitású konténerek lesznek elhelyezve a falu több pontján. A konténerbe tilos rakni ágakat, fóliát, betondarabokat, téglát, egészbútorokat, autógumikat, valamint a konténer mellé nem szabad hulladékot rakni. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.A Szlovák Köztársaság elnökének választása 2019 03. 16.-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart. A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle.
celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od 08.03.2019 do 10.03.2019 bude odpisovať stav vodomerov.

A pozsonyi vízművek értesíti a lakosságot, hogy 2019. március 8.-tól, 2019. március 10.-ig fogják leolvasni a vízórákat.
celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor:

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2019 – v ý z v a

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2019
– v ý z v a celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

Odvoz BIO odpadu - BIOhulladék elszállítása

Odvoz BIO odpadu bude zabezpečený od 21.03.2019 do 28.11.2019, každý párny týždeň vo štvrtok.

A BIOhulladék elszállítása 2019 március 21.-től kezdődik és minden páros héten, csütörtökön fogják elszállítani, egészen 2019 november 28.-ig. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor:

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor:

Rozsah hodnotenia "Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska"

Rozsah hodnotenia "Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s
prepojením na územie Rakúska" celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Obecné komisie

Obecné komisie celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:

Zber a separovanie odpadov Obec TUREŇ: rok 2019 A kommunális és szelektív hulladék szállítása Zonctorony 2019

Zber a separovanie odpadov Obec TUREŇ: rok 2019
A kommunális és szelektív hulladék szállítása Zonctorony 2019 celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:

Výzva a upozornenie

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor:
prvá
z 7
posledná