Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Konkurz na riaditeľa ZŠ a riaditeľa MŠ

Typ: ostatné
Obec Tureň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pozícií riaditeľov...

Obec Tureň vyhlasuje

 

V súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie

1. riaditeľa Základnej školy 1-4 ročník, Tureň č. 200

2. riaditeľa Materskej školy, Tureň č. 300

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

·         Vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov pre príslušný druh a typ školy.

·         Absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady – len na funkciu riaditeľa základnej školy.

·         Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

·         Občianska bezúhonnosť.

·         Osobné a morálne predpoklady.

 

Požadované doklady:

·         Prihláška do výberového konania s adresou príslušnej školy na ktorú sa uchádzač hlási.

·         Overené fotokópie o dosiahnutom stupni vzdelania a pedagogickej praxi.

·         Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

·         Stručná koncepcia riadenia a rozvoja školy.

·         Profesný životopis.

·         Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať v obálke označenej „ Výberové konanie na ZŠ alebo MŠ - neotvárať“ do 30. 04. 2009 na adresu: Obecný úrad v Turni, Tureň č. 36, 903 01 Tureň. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

 

 

 

 

V Turni 30.3.2009

 

Tel/fax: 02/ 459 18 111                           Ing. M a t ú š o v á   Gabriela

e-mail: ocuturen@stonline.sk              Starostka obce   T u r e ň


Vytvorené: 25. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2017 23:47
Autor: