Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prváčikov čaká zápis do školy

Typ: ostatné
Prváčikov čaká zápis do školy. Netreba ich stresovať.

 

Na základných školách prebiehajú od 15. januára do 15. februára zápisy prvákov. Presné miesto a čas určí po dohode so zriaďovateľom riaditeľ každej školy. My, ako rodičia sa dostávame k informáciám o zápise z povinnej vývesky na škole, či internetových stránok škôl. Kedy ísť na zápis, ako dochádzku odložiť, alebo umožniť dieťaťu školskú dochádzku v zahraničí ...

Tréning netreba

Deti pred zápisom do školy nie je potrebné nijako špeciálne trénovať. Často sa stáva, že deti vystresujú skôr rodičia, ktorí ho upozorňujú, aby sa dobre správalo. Napokon, väčšina predškolských zariadení, kam deti chodia, ich na vstup do školy pripravuje. V škôlkach sa učia aj základné zručnosti, ktoré budú potrebovať, ako napríklad držanie ceruzky, či sociálne správanie medzi inými deťmi. Škôlka je preto dôležitá, nakoľko rozvíja deti vo viacerých rovinách.

Deti, ktoré do nej nechodili, treba pred nástupom do školy viac nechávať v kontakte s inými deťmi a taktiež aj ďalšími osobami, aby si zvykli rešpektovať aj inú dospelú osobu ako svojho rodiča.

Budúci prváčik by mal byť už vo viacerých veciach samostatný. Samozrejmosťou by malo byť, že sa sám oblečie, obuje, naje, či obslúži na toalete.

Nastávajúci žiačik má vedieť správne vyslovovať všetky hlásky, plynule sa vyjadrovať v zložitejších vetách, či spočítať predmety do päť. Očakáva sa, že dieťa dokáže prerozprávať obsah krátkej rozprávky, či pozná pesničku alebo básničku. Malo by dokázať nakresliť postavu, či rozoznať základné farebné odtiene.

Dôležité je, aby bol prváčik schopný vydržať pri nejakej činnosti 15 až 20 minút a dokončiť začatú prácu či hru. Prváčik by nemal mať problém ani s novým prostredím a nemal by sa strániť iných detí. Problémom sú aj agresívne deti, prváčik by mal dokázať riešiť spory s inými deťmi bez bitky.

Zápis

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na zápis si nezabudnite

  • OBČIANSKY PREUKAZ  
  • RODNÝ LIST DIEŤAŤA
  • a najmä - hlavne DIEŤA

Ako zápis prebieha 

Počas zápisu na väčšine škôl pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná, farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, alebo spieva pesničku). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu. Úlohy sa vyskytujú v rôznej forme a každá škola má zvyčajne vypracovaný svoj systém, ale obsah testovania je rovnaký. 

Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky.

Odklad

Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča.

Aj v prvom prípade musí byť súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušnej pedagogicko-psychologickej poradne. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

Individuálne vzdelávanie detí

Novinkou, ktorú priniesol nový školský zákon, je možnosť individuálneho vzdelávania detí na prvom stupni základnej školy. Rodič oň musí písomne požiadať riaditeľa príslušnej (kmeňovej) základnej školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Žiadosť obsahuje okrem iného aj dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, individuálny vzdelávací program v súlade so školským zákonom, popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia žiaka, zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané, ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho doklady o splnení kvalifikačných predpokladov. 

Chceme dať dieťa na základnú školu v zahraničí

Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí. Vzhľadom na skutočnosť, že školská dochádzka je povinná, štát si ponecháva istú formu kontroly.

Dieťa musí byť riadne zapísané do kmeňovej školy v SR, pri zápise rodič oznámi, že jeho dieťa bude navštevovať školu v zahraničí.  

Rodič musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko žiaka, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.  

Riaditeľ by mal posúdiť, či nie sú isté pochybnosti o žiadateľovi - napríklad pri rozvedených rodičoch, či sa o dieťa nezaujíma odbor sociálnych vecí apod.  

V prípade dlhodobejšieho pobytu mimo územia SR zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do 15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi spôsob plnenia školskej dochádzky žiaka riaditeľovi kmeňovej školy.  

Na konci každého školského roku je takéto dieťa preskúšané z vybraných predmetov v kmeňovej škole v SR. Zákon umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.

Predmety, z ktorých sa má skúška vykonať ,ako aj jej obsah určí riaditeľ príslušnej školy. Povinným predmetom je vyučovací jazyk. 

Termín skúšky dohodne s riaditeľom zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä veľkej vzdialenosti a dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v SR, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať. 

Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, škola vydá vysvedčenie. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo riaditeľa kmeňovej školy vydá odborné stanovisko k uznaniu časti štúdia na škole v zahraničí a prevedie hodnotenie žiaka na škole v zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice.  


Vytvorené: 25. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2017 23:45
Autor: