Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozhodnutie o znovuotvorení MŠ v Turni

Typ: ostatné
Rozhodnutie o znovuotvorení MŠ v Turni

Na základe vyhlásenia vlády SR o odporúčaní o znovuotvorení Materských škôl, zriaďovateľ našej Materskej školy – obec Tureň  v spolupráci s riaditeľkou Materskej školy Tureň rozhodli nasledovne:

Materská škola bude znovuotvorená od 1. 6. 2020 do 10.7.2020.

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu – ohrozenie zdravia COVID 19, boli zavedené špeciálne opatrenia na ochranu života a zdravia detí a personálu MŠ:

 • Deti navštevujúce MŠ rozdelí riaditeľka MŠ na skupiny, v ktorých ich bude najviac 12 z kapacitných dôvodov. V skupinách môžu byť aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID 19, neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka MŠ zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu. V súvislosti s možnou zmenou skupín je potrebné vopred nahlasovať neprítomnosť dieťaťa.
 • Na základe personálnych možností (t.j. počet pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú zdravotné kritéria a nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ochorenia COVID 19 na nástup do MŠ počas výnimočnej situácie) riaditeľka MŠ môže otvoriť 2 triedy s celkovým počtom 24 detí.
 • Vzhľadom na vyššie uvedené kapacitné možnosti, do MŠ budú prednostne umiestnené deti zamestnaných rodičov v prvej línií a deti zamestnaných rodičov, ktoré od septembra 2020 nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Prevádzka MŠ bude v čase od 7:00 do 16:00 hod. - na základe pokynov Ministerstva školstva môže byť prevádzka MŠ otvorená maximálne 9 hodín denne.
 • Pri privádzaní dieťaťa do MŠ zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení a dodržiava pokyny riaditeľky MŠ.
 • Všetky triedy budú mať samostatný vstup.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška.
 • Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra a zároveň podpíše prehlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky žiadneho ochorenia. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho alebo riaditeľku MŠ.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predloží prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a čestné prehlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré bude predkladať po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
 •  Zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa prichádzalo a odchádzalo len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec musí byť

        starší ako 10 rokov (zapísaný v splnomocnení).

 • MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné.
 • Obmedzená účasť detí v MŠ resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje MŠ pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. MŠ sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí v oblasti zdravia a hygieny.
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred MŠ, tak aby sa minimalizoval

kontakt medzi osobami.

 

Preto, na vyššie uvedené skutočnosti Vás žiadame, po dôkladnom zvážení danej

výnimočnej situácie a na základe kapacitných a personálnych možností, o zváženie

nástupu dieťaťa do MŠ.

Rozhodnutie o znovuotvorení MŠ v Turni

MŠ 1 MŠ 2


Príloha

Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 15:28
Autor: