Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na predloženie ponúk

Typ: ostatné
OÚ v Turni vyhlasuje Výzvu na predloženie ponúk na "Zateplenie MŠ v Turni"....

 

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  PONÚK

Predmet zákazky:

(Stavebné práce)
 


„Zateplenie MŠ Tureň“

 

 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 zákona č.25/2006 Z.z.:

            Obec Tureň

            Tureň 36, 903 01

             IČO: 00305138

            Tel.: 02/ 45 91 81 11

Miesto dodania:

            Materská škola, Tureň č.300

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:

            Ing.Stanislav Rízek – zmluvá osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie,  

            tel.:0911/733 111, e-mail: stanislav.rizek@cassis.sk

Druh zákazky:

            Zadanie podprahovej zákazky na vykonanie stavebných prác.

Lehota na dodávku stavebných prác:

            Do 12 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo.

Názov predmetu  zákazky:

            Zateplenie MŠ Tureň

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky bude kompletná rekonštrukcia a zateplenie fasády, oprava a rekonštrukcia strešnej krytiny a zateplenie strechy. Vymenia sa výplne otvorov a dverí. Okná a vonkajšie dvere budú plastové, popis ako aj tvar je detailnejšie rozpracovaný na výkrese v projektovej dokumentácii. Súčasne s rekonštrukciou strechy sa vymenia klampiarske výrobky. Na terasu bude položená nová dlažba.

            Podrobnejší opis predmetu zákazky bude v súťažných podkladoch

Predpokladaná hodnota zákazky:

            170 000 €  bez DPH.

Finančný zdroj:

         Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov Envirofondu a vlastných   zdrojov obstarávateľa.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45.21.41.00-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 

 Súťažné podklady možno získať na:

            Cassis consult s.r.o. – Ing.Stanislav Rízek

            Vlčkova 37, 811 04  Bratislava

            Kontakt: tel.+fax č.: 02/ 544 109 24

            mobil:  0911/733 111

súťažné podklady možno získať na základe požiadavky v písomnej forme doručenej    na vyššie uvedenú adresu najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk

Úhrada za súťažné podklady:

    Nie.

Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:

Súčasťou súťažných podmienok je návrh  Zmluvy o dielo v zmysle obchodného zákonníka, ktorý uchádzač doplní obchodnými údajmi v zmysle súťažných podkladov a výzvy záujemcom zverejnenej na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

Podmienky účasti záujemcov:

      1. Osobné  postavenie:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Splnenie  podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2,3 resp. ods. 4 zák. č. 25/2006 Z.z., resp. podľa § 128 ods. 1

 2. Finančné a ekonomické postavenie:

Záujemca predkladá výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch  za  predchádzajúce tri uzavreté hospodárske roky (2008, 2009, 2010). Od záujemcu sa požaduje minimálny ročný obrat jednotlivo za každý z predchádzajúcich troch hospodárskych  rokov vo výške minimálne  170 000 € alebo za tri roky spolu vo výške 510 000 €.

            3. Technická a odborná spôsobilosť:

3.1
Záujemca predloží min. 2 potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác, ktorými záujemca preukáže plnenie 2 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, v hodnote min. 170 000 € bez DPH  za každú zákazku.  Práce musia  byť zrealizované v  predchádzajúcich piatich rokoch.

V každom potvrdení o uspokojivom plnení zmluvy musí byť uvedené: obchodné meno, IČO, sídlo objednávateľa; obchodné meno, IČO ,sídlo zhotoviteľa; názov predmetu dodávky, zmluvná cena bez DPH v €; termín dodania; kontakt na osobu, u ktorej si možno údaje uvedené v potvrdení overiť. 

3.2

§ 28, ods.1, písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. V prípade, že sa jedná o skupinu dodávateľov, každý člen skupiny predloží vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané jej štatutárnym orgánom, že za predpokladu, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, sa zaväzujú vytvoriť právne vzťahy.

Lehota na predkladanie ponúk:

       Dátum: 11.04.2011  čas: 10.00 h.

Adresa, na ktorú sa majú byť ponuky doručiť:

              Cassis consult s.r.o.

               Vlčkova 37, 811 04  Bratislava

       Otváranie ponúk:

Dátum:11.04.2011 čas: 12.00 h.

       Obecný úrad Tureň, Tureň č.36 - zasadačka.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
       Najnižšia cena.
Lehota viazanosti ponúk uchádzačov:

Do 31.12.2011

 

Uchádzač predkladá ponuku v dvoch originálnych vyhotoveniach, príp. jedno originálne vyhotovenie a jednu úradne osvedčenú kópiu. Prípadné nepredloženie druhého originálneho vyhotovenia, prípadne overenej kópie nebude dôvodom k vylúčeniu súťažnej ponuky. Dve vyhotovenia požadujeme z dôvodu kontroly procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre ROP.                

 

 

 

 

Dátum: 18.03.2011

Štefan Čermák,  starosta obce


Vytvorené: 25. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2017 23:35
Autor: