Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Šport nás spája - A sport összeköt minket (SKHU/WETA/1901/1.1.311)

Tureň

plagát

Cezhraničná spolupráca

Obec Tureň sa zapojila do rozvojovej iniciatívy zameranej na zvýšenie atraktívnosti, konkurencieschopnosti a hospodárskej hodnoty pohraničného regiónu. V spolupráci s maďarskou obcou Öttevény podala obec projektový návrh, ktorého realizácia bola schválená.

Projekt nesúci názov „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311) je implementovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 772,82 eur. Celkový rozpočet obce v rámci projektu dosahuje 29 888,05 eur.

V rámci projektu, ktorého realizácia bola zahájená v januári 2021, dôjde v obci Tureň k vybudovaniu bežeckej dráhy. Plocha existujúceho športového areálu bude premenená na bežeckú dráhu, poskytujúc tak ďalšie športové príležitosti pre verejnosť.

Okrem toho dôjde zo strany obce aj k organizácii konferencie so zameraním na zdravý životný štýl.

Na maďarskej strane iniciatíva zahŕňa rekonštrukciu šatní a usporiadanie prezentácie športových činností.

Šport nás spája

Obec Tureň realizuje spoločný cezhraničný projekt s maďarskou obcou Öttevény. Projekt nesie názov „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311) a je implementovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Napriek tomu, že polohu obce Tureň možno považovať za výhodnú, jej infraštruktúra je nedostatočná. Disponuje futbalovým ihriskom, ďalšie vhodné športové vybavenie obce však chýba. Z tohto dôvodu v rámci projektu dôjde k výstavbe bežeckej dráhy ako novej možnosti na trávenie voľného času v regióne.

Cieľ projektu spočíva vo zvýšení atraktívnosti a hospodárskej hodnoty regiónu prostredníctvom realizácie rozvojovej iniciatívy vo sfére športu a voľného času, a to modernizáciou a zveľaďovaním športovej infraštruktúry, ako aj organizáciou podujatí orientovaných na oboznámenie verejnosti so základnými zásadami zdravého životného štýlu a s rozličnými druhmi športových aktivít.

V rámci projektu tiež dôjde k publikácii krátkej dvojjazyčnej turistickej brožúry predstavujúcej minulosť a súčasnosť dvoch obcí.

Začala výstavba bežeckej dráhy

Výstavba bežeckej dráhy plánovaná na rok 2021 bola zahájená. Stavebné práce umožnil cezhraničnýprojekt s názvom „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311), ktorý je implementovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v spolupráci s maďarskou obcou Öttevény.

Predpokladané ukončenie projektu spadá na november 2021, pričom daný mesiac je zároveň lehotou na ukončenie rekonštrukčných prác.

Projektoví partneri si v rámci predkladaného zámeru určili za cieľ zvýšenie príťažlivosti regiónu a jeho konkurencieschopnosti, ako aj hospodárske zveľadenie regiónu, prostredníctvom rozvojových aktivít v športovej a voľnočasovej oblasti.

Slávnostné odovzdanie bežeckej dráhy

Došlo k úspešnému ukončeniu stavebných prác spojených so zriadením bežeckej dráhy v obci Tureň.

Práce boli súčasťou projektu s názvom „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311), ktorý je implementovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na realizácii projektu Tureň spolupracuje s maďarskou obcou Öttevény.

Slávnostné odovzdanie bežeckej dráhy spojené s prezentáciou o zdravom životnom štýle sa uskutoční dňa 30. novembra 2021 so začiatkom o 11:00 hod. V dôsledku epidemiologickej situácie a v záujme zabránenia šíreniu vírusu Covid-19 sa podujatie uskutoční v online forme, prostredníctvom platformy Zoom. V rámci podujatia taktiež dôjde k detailnejšiemu predstaveniu projektu, jeho cieľov a očakávaných prínosov. Účasť na podujatí je bezplatná.

Úspešné ukončenie projektu Šport nás spája

V novembri došlo k úspešnému ukončeniu aktivít spojených s implementáciou projektu názov „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 772,82 eur.

Na jeho realizácii spolupracovali obec Tureň a samospráva obce Öttevény. Jeho súčasťou bola na slovenskej strane výstavba bežeckej dráhy, ako aj organizácia online podujatia dňa 30. novembra 2021 – slávnostného odovzdania bežeckej dráhy a prezentácie o zdravom životnom štýle.

Projekt bol oficiálne zakončený záverečnou konferenciou organizovanou zo strany obce Öttevény. Vďaka spoločným aktivitám partneri obaja prispeli k budovaniu cezhraničných vzťahov, veriac, že ich spolupráca bude pokračovať aj po ukončení projektu. Aktivity podobného charakteru totiž plánujú realizovať aj v budúcnosti.

tlačová správa

tlačová správa tlačová správa HU

sajtóközlemény 

A sport összeköt minket Šport nás spája