Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Šport nás spája - A sport összeköt minket (SKHU/WETA/1901/1.1.311)

Tureň

plagát

Cezhraničná spolupráca

Obec Tureň sa zapojila do rozvojovej iniciatívy zameranej na zvýšenie atraktívnosti, konkurencieschopnosti a hospodárskej hodnoty pohraničného regiónu. V spolupráci s maďarskou obcou Öttevény podala obec projektový návrh, ktorého realizácia bola schválená.

Projekt nesúci názov „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311) je implementovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 772,82 eur. Celkový rozpočet obce v rámci projektu dosahuje 29 888,05 eur.

V rámci projektu, ktorého realizácia bola zahájená v januári 2021, dôjde v obci Tureň k vybudovaniu bežeckej dráhy. Plocha existujúceho športového areálu bude premenená na bežeckú dráhu, poskytujúc tak ďalšie športové príležitosti pre verejnosť.

Okrem toho dôjde zo strany obce aj k organizácii konferencie so zameraním na zdravý životný štýl.

Na maďarskej strane iniciatíva zahŕňa rekonštrukciu šatní a usporiadanie prezentácie športových činností.

Šport nás spája

Obec Tureň realizuje spoločný cezhraničný projekt s maďarskou obcou Öttevény. Projekt nesie názov „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311) a je implementovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Napriek tomu, že polohu obce Tureň možno považovať za výhodnú, jej infraštruktúra je nedostatočná. Disponuje futbalovým ihriskom, ďalšie vhodné športové vybavenie obce však chýba. Z tohto dôvodu v rámci projektu dôjde k výstavbe bežeckej dráhy ako novej možnosti na trávenie voľného času v regióne.

Cieľ projektu spočíva vo zvýšení atraktívnosti a hospodárskej hodnoty regiónu prostredníctvom realizácie rozvojovej iniciatívy vo sfére športu a voľného času, a to modernizáciou a zveľaďovaním športovej infraštruktúry, ako aj organizáciou podujatí orientovaných na oboznámenie verejnosti so základnými zásadami zdravého životného štýlu a s rozličnými druhmi športových aktivít.

V rámci projektu tiež dôjde k publikácii krátkej dvojjazyčnej turistickej brožúry predstavujúcej minulosť a súčasnosť dvoch obcí.

Začala výstavba bežeckej dráhy

Výstavba bežeckej dráhy plánovaná na rok 2021 bola zahájená. Stavebné práce umožnil cezhraničnýprojekt s názvom „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311), ktorý je implementovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v spolupráci s maďarskou obcou Öttevény.

Predpokladané ukončenie projektu spadá na november 2021, pričom daný mesiac je zároveň lehotou na ukončenie rekonštrukčných prác.

Projektoví partneri si v rámci predkladaného zámeru určili za cieľ zvýšenie príťažlivosti regiónu a jeho konkurencieschopnosti, ako aj hospodárske zveľadenie regiónu, prostredníctvom rozvojových aktivít v športovej a voľnočasovej oblasti.

Slávnostné odovzdanie bežeckej dráhy

Došlo k úspešnému ukončeniu stavebných prác spojených so zriadením bežeckej dráhy v obci Tureň.

Práce boli súčasťou projektu s názvom „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311), ktorý je implementovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na realizácii projektu Tureň spolupracuje s maďarskou obcou Öttevény.

Slávnostné odovzdanie bežeckej dráhy spojené s prezentáciou o zdravom životnom štýle sa uskutoční dňa 30. novembra 2021 so začiatkom o 11:00 hod. V dôsledku epidemiologickej situácie a v záujme zabránenia šíreniu vírusu Covid-19 sa podujatie uskutoční v online forme, prostredníctvom platformy Zoom. V rámci podujatia taktiež dôjde k detailnejšiemu predstaveniu projektu, jeho cieľov a očakávaných prínosov. Účasť na podujatí je bezplatná.

Úspešné ukončenie projektu Šport nás spája

V novembri došlo k úspešnému ukončeniu aktivít spojených s implementáciou projektu názov „Šport nás spája“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/311) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 772,82 eur.

Na jeho realizácii spolupracovali obec Tureň a samospráva obce Öttevény. Jeho súčasťou bola na slovenskej strane výstavba bežeckej dráhy, ako aj organizácia online podujatia dňa 30. novembra 2021 – slávnostného odovzdania bežeckej dráhy a prezentácie o zdravom životnom štýle.

Projekt bol oficiálne zakončený záverečnou konferenciou organizovanou zo strany obce Öttevény. Vďaka spoločným aktivitám partneri obaja prispeli k budovaniu cezhraničných vzťahov, veriac, že ich spolupráca bude pokračovať aj po ukončení projektu. Aktivity podobného charakteru totiž plánujú realizovať aj v budúcnosti.

tlačová správa

tlačová správa tlačová správa HU

sajtóközlemény 

A sport összeköt minket Šport nás spája

Pozvánka 

Pozvánka

Meghívó 

Meghívó

letákszórólapPropagačný leták - Szórólap 

12345678910111213141516Tureň - Öttevény publikácia 

 

Interreg Slovenská republika - Maďarsko - Interreg Szlovák Köztársaság-Magyarország

Interreg Slovenská republika - Maďarsko (Öttevény) - Interreg Szlovák Köztársaság-Magyarország (Öttevény)

Dňa 27. 1. 2023 sme sa zúčastnili na odovzdávaní projektu v našej partnerskej obci Öttevény v Maďarsku. Našu obec zastupovali okrem mňa ešte kolegyne Katarína Vinczeová, Karin Vinczeová a za poslanecký zbor František Mészáros. Miestny pán starosta Dr. Zsolt Bider nás privítal na obecnom úrade, odkiaľ sme sa premiestnili na futbalové ihrisko, kde sme si pozreli ich realizáciu projektu - nadstavbu budovy ktorá bude slúžiť obci a najmä športovému klubu. Projekt bol financovaný prostredníctvom programu Interreg Slovenská republika - Maďarsko, kde obe obce dostali dotáciu na investíciu do športu. V našom prípade išlo o vybudovanie bežeckého oválu okolo futbalového ihriska. Touto cestou by som chcel poďakovať za spoluprácu obci Öttevény v zastúpení p. starostu Dr. Zsolt Bider ako aj za pozvanie na toto podujatie. Rád by som sa poďakoval bývalému starostovi p. Štefanovi Čermákovi, ktorý tento projekt inicioval a zabezpečil realizáciu. Na nás je teraz všetko zdokumentovať tak, aby nám túto investíciu refundovali. Bol by som rád - a to som p. starostovi Dr. Biderovi aj povedal, ak by naša vzájomná spolupráca medzi obcami pokračovala aj naďalej. Verím, že podobných úspešných projektov bude viac.

Dominik Cisár - starosta obce

 

2023. január 27-én részt vettünk a projektátadáson magyarországi partnerfalunkban, Öttevényben. Falunkat rajtam kívül a kolléganők Vincze Katalin és Vincze Karin képviselték, a képviselőtestület tagjaként Mészáros Ferenc képviselte. A helyi polgármester úr, Dr. Bider Zsolt a községi hivatalban fogadott bennünket, ahonnan a futballpályára mentünk és megtekintettük a projekt megvalósítását - a falut és főleg a sportegyesületet szolgáló épület bővítését. A projekt az Interreg Szlovák Köztársaság-Magyarország programon keresztül valósult meg, ahol mindkét község sport beruházásra kapott támogatást. Esetünkben a futballpálya köré épített futóoválról van szó. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Öttevény községnek, Dr. Bider Zsolt polgármesternek az együttműködésért és a rendezvényre való meghívásért. Szeretnék köszönetet mondani a volt polgármester úrnak Čermák Istvánnak, aki elindította ezt a projektet és biztosította a megvalósítást.

Most már rajtunk múlik, hogy mindent dokumentáljunk, hogy visszatérítsék nekünk ezt a befektetést. Szeretném – ahogy ezt mondtam is Öttevény község polgármesterének, Dr. Bider Zsoltnak, hogy ez a kölcsönös együttműködés a községek között továbbra is folytatódna. Bízom benne, hogy lesznek még hasonló sikeres projektek.

Cisár Dominik - a község polgármestere

12345

fotogalerie/interreg-slovenska-republika-madarsko-interreg-szlovak-koztarsasag-magyarorszag-866sk.html