Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Daň z nehnuteľností na r. 2012

 

Daň z nehnuteľností  na r. 2012 bude možné uhradiť na Obecnom úrade v mesiaci marec.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Vzhľadom k tomu, že v roku 2010 obec Tureň dosiahla 1006 obyvateľov obecné zastupiteľstvo v Turni podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (ďalej len „zákon“) zavádza s účinnosťou od 1. januára 2012 dane z nehnuteľností nasledovne:

Daň z pozemkov

 Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda (OP), chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty (TTP) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v ma hodnoty pôdy za 1 m2uvedenej v prílohe č. 1  zákona.

Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.

Okres

Kód

Názov KÚ,

okresu

Hodnota v eurách/m2

OP

TTP

108

okres

SENEC

0,8032

0,1653

108

865958

Tureň

0,7744

0,0972

108

865966

Zonc

0,7744

0,0972

 2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2  podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona.

 Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.

Obec s počtom obyvateľov
k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho
obdobia

Hodnota v eurách/m2

stavebné
pozemky

záhrady

zastavané
plochy
nádvoria

ostatné plochy
s výnimkou
stavebných
pozemkov

do 1 000 obyvateľov

13, 27

1, 32

1, 32

1, 32

od 1 001 do 6 000 obyvateľov

18, 58

1, 85

1, 85

1, 85

od 6 001 do 10 000 obyvateľov

21, 24

2, 12

2, 12

2, 12

od 10 001 do 25 000 obyvateľov

26, 55

2, 65

2, 65

2, 65

nad 25 000 obyvateľov

33, 19

3, 31

3, 31

3, 31

obce, ktoré sú sídlom okresu a kúpeľné miesta

46, 47

4, 64

4, 64

4, 64

obce, ktoré sú sídlom kraja

53, 11

5, 31

5, 31

5, 31

Bratislava

59, 74

5, 97

5, 97

5, 97

 Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov  0,40%  zo základu dane uvedeného v prílohe č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z..

 Daň zo stavieb

 Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

 Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

      a/ 0,07 eur za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby  (chlievy, sklady, náradia, letné kuchyne)

      b/ 0,10 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie

      c/ 0,73 eur  za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

      d/  0,10 eur  za ostatné stavby

2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie 0,03 eur/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane.

Vyvesené: 1. 1. 2012

Dátum zvesenia: 17. 1. 2012

Späť