Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

KOMUNÁLNE VOĽBY V TURNI

 

Komunálne voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014.

Predseda NR SR rozhodnutím č. 191/2014 zo dňa 7.júla 2014 vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí, ktoré sa uskutočnia na základe zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, na sobotu 15. novembra 2014. 

Na úrovni  obce sa bude voliť starosta a poslanci obecného zastupiteľstva.

Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. mala Obec Tureň ku dňu 8.8.2014 1100 obyvateľov.

 

Obecné zastupiteľstvo v Turni uznesením č. 25/08/2014 zo dňa 27.8.2014 určilo, že pre volebné obdobie 2014 – 2018 bude mať Obecné zastupiteľstvo v Turni 7 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom obvode. Pre voľbu starostu obce je v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí jeden jednomandátový volebný obvod.

 

Obecné zastupiteľstvo v Turni uznesením č. 26/08/2014 zo dňa 27.8.2014 určilo, že pre volebné obdobie 2014 – 2018 bude rozsah výkonu funkcie starostu obce Tureň na plný pracovný úväzok.

 

KANDIDÁTNE LISTINY

Každý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva ako aj kandidát na starostu obce Tureň musí spĺňať podmienky stanovené zákonom           č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 346/1990 Zb.“). Kandidát musí mať trvalý pobyt v obci Tureň.

Vzor kandidátnej listiny, vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti, možno nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR. Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 16 (pre voľby poslancov) a v § 21 (pre voľbu starostu) podľa zákona č. 346/1990 Zb..

 

Vzhľadom na to, nezávislý kandidát (t.j. nie kandidát nominovaný politickou stranou alebo koalíciou politických strán) musí ku kandidátnej listine pripojiť petíciu minimálne 100 voličov  (obce od 500 2000 obyvateľov) podporujúcimi jeho kandidatúru.

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ku kandidátnej listine na post starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) – získanie aspoň stredného vzdelania  (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania je výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, záverečné vysvedčenie alebo vysvedčenie o maturitnej skúške, ak má kandidát vyššie vzdelanie ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

 

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kandidátnu listinu je potrebné doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie,  a to  do 21.9.2014 (55 dní predo dňom konania komunálnych volieb).

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín sa odporúča dohodnúť vopred so zapisovateľom miestnej volebnej komisie. Starosta obce v súlade s § 11a zákona č. č. 346/1990 Zb.  vymenoval zapisovateľkou Máriu Urbanovú, účtovníčku obce Tureň.

 

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa § 14 v spojitosti s §14a zákona č. 346/1990 Zb. každá politická strana (politické hnutie, koalícia), ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva, deleguje najneskôr 55 dní predo dňom konania volieb  do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka. Delegovať člena a náhradníka miestnej volebnej komisie možno najneskôr v nedeľu 21. 9. 2014.

Miestna volebná komisia:

a)     preskúmavá kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov,

b)     dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa zákona č. 346/1990 Zb., 

c)     vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktorú podpíšu členovia komisie, zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie  dostane každý člen komisie,

d)     vydáva zvolením kandidátom osvedčenie o zvolení,

e)     odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.

Vyvesené: 10. 11. 2014

Dátum zvesenia: 26. 11. 2014

Späť