Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznam pre vlastníkov pozemkov -Výrub a orezanie drevín

 

Výrub a orezanie drevín tak, aby sa predišlo poškodeniu elektrických vedení a zariadení v zmysle Z. 656/2004, je potrebné vykonať do 30.4.2012.

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava

Správa energetických zariadení Bratislava

 

VÝZVA

 

Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom

č. 656/2004 Zb.z. § 10 odst.1

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

v y z ý v a

 

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §36 Zák.č. 656/2004 Zb.z. v platnom znení.

 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 04. 2012.

 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §10 Zák. 656/2004 Zb.z. v platnom znení.

 

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

 

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s. u príslušného špecialistu správy podľa obce.

 

V Bratislave, 23.01.2012

Vyvesené: 16. 1. 2012

Dátum zvesenia: 1. 2. 2012

Späť