Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Podmienky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat

Podmienky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat

Obecné zastupiteľstvo v Turni podľa § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre obec Tureň toto všeobecne záväzné nariadenie.

§ 1 - Úvodné ustanovenie

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečiť a regulovať chov domácich a úžitkových zvierat, ďalej zabezpečiť čistotu obce a zdravie občanov, v neposlednom rade tiež bezpečnosť cestnej dopravy.
 2. V obci Tureň možno držať zviera pri dodržaní zdravotných, veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
 3. Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledovné zvieratá:
  1. úžitkové: kôň, hovädzí dobytok, ošípané, ovca, koza
  2. drobné: hydina ( sliepka, hus, kačica, ... ) a zajace
  3. včely
  4. holuby
  5. psy a mačky
  6. kožušinové zvieratá
  7. dážďovky a mäkkýše
 4. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje chov pre podnikateľské účely. V tomto prípade sa vyžaduje realizácia podľa stavebného projektu.
 5. Chov a držanie psov reguluje samostatné všeobecne záväzné nariadenie.

§ 2 - Zákaz držania zvierat

Obmedzenie na držanie zvierat sa nevzťahujú na:

 1. hospodársky dvor, pre ktoré platia smernice pre veľkochovy zvierat

§ 3 - Povinnosti držiteľov zvierat

 1. Situovanie chovného objektu nesmie narušiť estetický vzhľad obytného domu z ulice
 2. Držitelia zvierat sú povinní zachovať medzi chovnými objektmi, v ktorých sú zvieratá umiestnené (maštaľ, chliev, kurín ...) a medzi uličnou čiarou vzdialenosť najmenej 10 m, od obytných objektov 10 m a od individuálneho vodného zdroja 15 m, u kožušinových zvierat je to 50 m.
 3. Držitelia zvierat sú povinní postarať sa o to, aby objekt bol ľahko dezinfikovateľný a napojený na vodotesnú žumpu. Hnoj z chovného objektu treba denne odstraňovať, a to do vybetónovaných jám. Takto upravené hnojivo musí byť vzdialené 20 – 30 m od vodných zdrojov.
 4. Držiteľ zvierat je povinný nebezpečné a veľmi nebezpečné nákazy, podozrenie z týchto nákaz alebo uhynutie, ihneď oznámiť štátnemu veterinárovi a ním nariadené opatrenia bez prieťahov vykonať.
 5. Pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
 6. Veľkosť hnojiskovej a močovkovej jamy musí byť dimenzovaná na polročnú produkciu týchto zvierat. Vyvážanie hnoja a močovky musí byť vykonávané minimálne 2x do roka.
 7. Chovateľ musí aspoň 2x ročne v ustajňovacích priestoroch vykonať dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu

§ 4 - Spoločné ustanovenia

 1. V prípade opätovného porušovania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia zo strany chovateľov, môže dôjsť k prechodnému alebo trvalému zákazu držania domácich a úžitkových zvierat.
 2. Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa bude postihovať v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 5 - Záverečné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Turni dňa 29.6.2004 uznesením č. 83/2004.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Tureň, t.j. dňa 15.7.2004.
 3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 30.6.2004, zvesené dňa 15.7.2004

Ing. Matúšová Gabriela 
starostka obce Tureň

Vyvesené: 11. 3. 2013

Dátum zvesenia: 27. 3. 2013

Späť