Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ 2012

 

3. verejné zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 18. apríla 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Turni.

Pozývam Vás na 3. verejné zasadnutie OZ obce Tureň, ktoré sa uskutoční dňa 18. apríla 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turni, č. 36.

  

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zpisovateľky a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Správa hl. kontrolóra - monitor programového rozpočtu na r. 2011
  5. Správa hl. kontrolóra - kontrola dodržiavania VZN za rok 2011
  6. Správa o činnosti komisií - p. Madarászová, p. Vitálos
  7. Rôzne
  8. Záver

 

Teším sa na Vašu účasť.

 

Štefan Čermák

starosta obce

Vyvesené: 9. 4. 2012

Dátum zvesenia: 25. 4. 2012

Späť