Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ 2012

 

6. verejné zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 22. mája 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Turni.

Pozývam Vás na 6. verejné zasadnutie OZ obce Tureň, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turni, č. 36.

  

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola predošlých uznesení.
  4. Správa hl. kontrolóra z kontroly zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s nehnuteľným majetkom v obci Tureň za rok 2011
  5. Správa o činnosti komisií
  6. Vyhodnotenie Dňa matiek
  7. Príprava podujatí: - Oslava jubilantov, -Privítanie novorodencov
  8. Príprava Dňa obce
  9. Rôzne
  10. Záver

 

Teším sa na Vašu účasť.

 

Štefan Čermák

starosta obce

Vyvesené: 14. 5. 2012

Dátum zvesenia: 30. 5. 2012

Späť