Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ 2012

 

7. verejné zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 4. júla 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Turni.

Pozývam Vás na 7. verejné zasadnutie OZ obce Tureň, ktoré sa uskutoční dňa 4. júla 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turni, č. 36.

  

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola predošlých uznesení.
  4. A/ Správa hl. kontrolóra z kontroly zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s nehnuteľným majetkom v obci Tureň za rok 2011; B/ Kontrola vedenia pokladne; C/ Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce Tureň za rok 2011
  5. Správa o činnosti komisií
  6. Vyhodnotenie Dňa matiek
  7. Vyhodnotenie podujatí: - Oslava jubilantov, -Privítanie novorodencov
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Teším sa na Vašu účasť.

 

Štefan Čermák

starosta obce

Vyvesené: 1. 7. 2012

Dátum zvesenia: 17. 7. 2012

Späť