Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 2012

 

Mimoriadne zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 10. mája 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Turni.

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie OZ obce Tureň, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turni, č. 36.

  

Program:

1/ Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

2/ Schválenie programu

3/ Kontrola predošlých uznesení

4/ Evidencia dochádzky starostu v r. 2012

5/ Plán čerpania dovolenie všetkých zamestnancov obce Tureň pre r. 2012

6/ Kolektívna zmluva

7/ Informácia o prijatí detí do MŠ na školský rok 2012/2013

8/ Plnenie čerpania rozpočtu za r. 2011 a 1. Q roku 2012

9/ Evidencia všetkých predložených žiadostí  o dotáciu resp. NFP v rámci vyhlásených výziev

10/ Informácia o zmluvách s agentúrami, ktoré pre obec vypracúvajú projekty

11/ Deň obce

12/ Správa o činnosti komisií

13/ Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia

14/ Návrh na uznesenie

15/ Záver

 

Teším sa na Vašu účasť.

 

Štefan Čermák

starosta obce

Vyvesené: 1. 5. 2012

Dátum zvesenia: 17. 5. 2012

Späť