Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ v r.2012

 

Mimoriadne zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 14. mája 2012 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Turni.

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie OZ obce Tureň, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2012 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turni, č. 36.

  

Program:

1/ Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

2/ Schválenie programu

3/ Správa hlavného kontrolóra – záznam z kontroly plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva v Turni za r. 2011

4/ Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia

5/ Návrh na uznesenie

6/ Záver

Teším sa na Vašu účasť.

 

Štefan Čermák

starosta obce

Vyvesené: 7. 5. 2012

Dátum zvesenia: 23. 5. 2012

Späť