Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Trhový poriadok

Trhový poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Turni na základe ustanovenia § 4 ods. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 455/1990 Zb. živnostenský zákon v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 634/1990 Zb. o ochrane spotrebiteľa a pre nadobudnutie účinnosti zákona NR SR č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva tento trhový poriadok.

§ 1 - Úvodné ustanovenie

 1. Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci.
 2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa uskutočňuje v období každý pondelok, streda a piatok od 8,00 do 15,00 hod. na priestranstve na dvore obecného úradu
 3. Správcom trhového miesta je obec.

 

§ 2 - Podmienky predaja

 

 1. Na trhových miestach sa povoľujú predávať len tie tovary a výrobky, ktoré majú platné nadobúdacie doklady, ev. u ktorých predávajúci preukáže spôsob získania alebo pôvod, a u potravín aj vyznačený spotrebiteľský dátum. Na trhových miestach sa môžu predávať:
  • spotrebné výrobky
  • textilné výrobky
  • odevné výrobky
  • obuv
  • domáce potreby
  • elektrotechnické výrobky
  • výrobky spotrebnej elektroniky
  • drobný tovar
  • papierenské výrobky
  • kozmetika
  • drogériový tovar
  • športové potreby a hračky
  • potravinárske výrobky: (obec určí po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru)
 2. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
  • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
  • oprava dáždnikov
  • oprava a čistenie obuvi
  • kľúčové služby
  • sklenárske práce
  • opravy domácich spotrebičov
 3. Na trhových miestach sa zakazujú predávať výrobky:
  • nekvalitné, po záručnej dobe, hygienicky závadné,
  • zbrane a strelivo
  • výbušniny a pyrotechnické výrobky
  • tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
  • tabak a tabakové výrobky
  • lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
  • jedy, omamné a psychotronické látky
  • lieky
  • automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
  • chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
  • živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb (zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia)

§ 3 - Oprávnenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

 1. Na trhových miestach uvedených v § 1 môžu predávať výrobky a poskytovať služby
  1. fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú platné živnostenské oprávnenie, resp. zápis do obchodného registra
  2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ktorí podľa § 2 ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa sa považujú za predávajúcich alebo sú uvedení v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov,
  3. občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
 2. Nevyhnutnou podmienkou predaj výrobkov a poskytovania služieb ďalej je:
  1. povolenie obce na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných predajní
  2. povolenie obce na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
  3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
 3. Nie je dovolené vystavovať tovar na kapotách automobilov a na zemi, ani ho predávať priamo z dopravného prostriedka.
 4. Tovary, na ktoré sa vzťahujú predpisy a povinnosti používať registračné pokladnice, sa môžu predávať len s ich použitím.
 5. Predávajúci je povinný vystaviť doklad o zaplatení, v prípade tovarov, na ktoré sa vzťahuje záruka, aj záručný list.
 6. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistom stave a po skončení predaja odstrániť všetky produkty (obaly, zbytky zeleniny a ostatnú nečistotu), ktoré spôsobil predajom alebo poskytovaním služieb a zanechať trhové miesto čisté a upratané.
 7. Predávajúci je povinný každý predaj ohlásiť na obecnom úrade, dohodnúť podmienky predaja, zaplatiť poplatky a oboznámiť sa s týmto trhovým poriadkom.

§ 4 - Poplatky

 1. Poplatok za vyhlásenie reklamy o predaji a za poskytnutie miesta na predaj určuje VZN obce o miestnych poplatkoch.
 2. Poplatky sa platia vopred. Platiteľovi sa vystaví doklad o zaplatení.

§ 5 - Kontrola predaja a poskytovania služieb na trhových miestach

 1. 1. Kontrolu dodržiavania trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb vykonáva.
  1. obec
  2. okresný úrad
  3. slovenská obchodná inšpekcia
  4. ďalšie kontrolné orgány podľa osobitných predpisov
 2. Predajca je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu:
  • živnostenský list alebo rovnocenný doklad oprávňujúci na predaj, a to v origináli, alebo úradne overenej kópii
  • preukaz totožnosti
  • doklad o zaplatení nájomného za predajnú plochu
  • zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
  • doklad o nadobudnutí tovaru
  • doklad o kvalite a nezávadnosti tovaru
  • registračnú pokladnicu a preukázať jej funkčnosť
  • autorizovanú inšpekčnú knihu

§ 6 - Sankcie

 

 1. Sankcie za porušenie povinností uložených trhovým poriadkom a zákonom č. 178/1998 Zb. môžu uložiť:

  1. slovenská obchodná inšpekcia

  2. okresný úrad
  3. obec
 2. Kontrolné orgány uvedené v ods. 1 môžu uložiť pokutu od 5.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorých predaj je zakázaný

§ 7 - Záverečné ustanovenie

 

 1. 1. Na tomto trhovom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Turni dňa 1.10.1999

 2. 2. Tento trhový poriadok nadobudol účinnosť 15. dňom vyvesenia v obci Tureň, t. j. dňa 15. 10.1999

VZN vyvesené dňa 1.10.1999

zvesené dňa 15.10.1999

Vyvesené: 25. 3. 2013

Dátum zvesenia: 10. 4. 2013

Späť