Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Voľby do NR SR 2012

 

Voľby do Národnej rady SR sa budú konať 10. marca  2012

Rozhodnutím predsedu NR SR boli vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 330/2011 Z.z. o skrátení volebného obdobia NR SR vykonajú v sobotu 10. marca 2012.

 Voľba poštou

Nie všetci voliči, ktorí by sa chceli zúčastniť volieb, budú v tomto čase na území SR. Práve oni môžu požiadať o voľbu poštou. Ide teda o voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia. Žiadosť o voľbu poštou musí takýto volič zaslať na adresu obecného úradu v mieste svojho trvalého bydliska (Obecný úrad, Tureň 36, 903 01 Senec) tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb (t.j. do 20.1.2012).

Obec na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr do 4.2.2012) zašle voličovi doporučene 1. triedou obálku, ktorá bude obsahovať:

  • hlasovacie lístky kandidujúcich politických strán,
  • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce jeho trvalého pobytu,
  • návratnú obálku označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, adresou voliča v cudzine ako odosielateľa a adresou obecného úradu ako adresáta,
  • poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a požiadal o voľbu poštou.

Hlasovanie prebieha tak, že volič po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce odovzdať svoj hlas, si vyberie jeden hlasovací lístok. Na vybratom hlasovacom lístku môže alebo nemusí vykonať úpravu. Ak sa volič rozhodne sať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, takýto hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu, ale na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Následne volič musí vložiť hlasovací lístok do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce, túto zalepí a vloží do návratnej obálky s heslom „VOĽBA POŤOU“. Návratnú obálku odošle poštou – poštovné uhrádza volič. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. 9.3.2012) V deň volieb okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačí voľbu poštou v zozname voličov. Potom otvorí návratné obálky a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami zástupca obce tieto obálky vloží do volebnej schránky.

Žiadosti o voľbu poštou sú dostupné priamo na webovej stránke Ministerstva vnútra SR www.mvsr.sk.

 Voličské preukazy

Volič, ktorý v deň volieb bude na území SR ale nebude sa zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu v úradných hodinách:

  • najskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. 9. februára 2012)
  • najneskôr 2 dni  predo dňom volieb (t.j. 8. marca 2012)

Obec vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.

Vyvesené: 1. 3. 2012

Dátum zvesenia: 17. 3. 2012

Späť