Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Výberové konanie - hlavný kontrolór

Výberové konanie - hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo v Turni vyhlasuje v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Turni č. 34/09//2014 zo dňa 24.9.2014

 

výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra v Turni

 s predpokladaným nástupom od 27. 1. 2015. 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • Znalosť základných noriem samosprávy : zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod..
  • Morálna bezúhonnosť.
  • Užívateľská znalosť ovládania práce s PC.

 

Požadované doklady:

  • Písomná prihláška do výberového konania.
  • Overená fotokópia o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie).
  • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
  • Profesný životopis.
  • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v Obci Tureň s úväzkom 0,2 (t.j. 7,5 hod. týždenne).

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie Hlavný kontrolór - neotvárať“ do 20.11. 2014 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Tureň 36, 903 01 Senec. Uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky sa zúčastnia voľby hlavného kontrolora dňa 3.12.2014.

 

 e-mail:  ocuturen@stonline.sk                                          

Tel/fax: 02/ 459 18 111  

 

Štefan Čermák v.r. 

       Starosta obce   T u r e ň 

Vyvesené: 15. 9. 2014

Dátum zvesenia: 1. 10. 2014

Späť