Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ

Výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ

Obec Tureň v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 /2008

ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej a materskej škole.

§ 1 - Úvodné ustanovenie

Týmto nariadením sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a  za poskytovanie stravy v  školskej jedálni v základnej a materskej škole, ktorých zriaďovateľom je obec Tureň.

§ 2

Rozpočtová organizácia je v  zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky získané v súlade s § 23 ods. 1) písm. f) a j) zákona.

§ 3

Rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva:

 1. na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. na čiastočnú úhradu za pobyt v školskom klube detí,
 3. na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni

§ 4 - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole

V zmysle § 28 zákona č. 245/2008 za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Tureň prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou:

 1. 350,- Sk na dieťa s trvalým pobytom v obci Tureň
 2. 500,- Sk na dieťa ktoré nemá trvalý pobyt v obci Tureň

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce tri mesiace, bude dieťa z materskej školy vylúčené riaditeľom.

§ 5 - Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 4. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§ 6 - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí

V zmysle § 114 prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na žiaka mesačne sumou: 180,- Sk Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce tri mesiace, bude žiak zo školského klubu detí vylúčený riaditeľom školy.

§ 7 - Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí

Zriaďovateľ školského klubu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu ( § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

§ 8 - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR.

Materská škola
stravníci od 2 – 6 rokov
desiata obed olovrant SPOLU úhrada SK úhrada €
9,- 18,- 5,- 32,- 32,- 1,06
Základná škola
stravníci od 6 – 11 rokov
obed Úhrada Sk úhrada €
29,- 29,- 0,96
stravníci od 11 – 15 rokov
obed Úhrada Sk úhrada €
31,- 31,- 1,03

Stravníci, ktorým sa poskytuje strava na základe dohody, uhrádzajú okrem nákladov na nákup potravín aj réžiu vo výške 25,- Sk ( 0,83 € ) Dospelá osoba prispieva na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a réžiu vo výške: 60,- Sk ( 1,99 € ) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§ 9

Prostriedky uvedené v § 23, odseku 1, písm. f) a j) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých zákonov môže rozpočtová organizácia použiť len prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia poukáže získané finančné prostriedky od zákonných zástupcov a iných osôb na účet obce Tureň

§ 10

K úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí, za úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole a za poskytovanie stravy školskej jedálni sa vzťahujú osobitné predpisy:

 1. zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 12 - Záverečné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo v Turni sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa: 27.8.2008
 2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli dňa: 12.8.2008
 3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Tureň dňa: 27.8.2008

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: dňom schválenia.

Vyvesené: 18. 3. 2013

Dátum zvesenia: 3. 4. 2013

Späť