Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Výzva na vykonanie opatrení

Výzva na vykonanie opatrení

Obec Tureň, reprezentovaná starostom obce Štefanom Čermákom písomne vyzvala spoločnosť Romag na vykonanie opatrení na úseku nakladania s odpadmi.

Obec Tureň- Obecný úrad č. 36 , 903 01 okr. Senec

Romag spol. s r.o.
Hviezdoslavova 1
P.O.BOX 29
903 01 Senec

Vec: Výzva na vykonanie opatrení na úseku nakladania s odpadmi

Obec Tureň ako dotknutý orgán vo veci vybudovania zariadenia na termické zhodnotenie zmiešaných plastov spoločnosťou Romag spol. s r.o. vydala dňa 04.03.2013 zamietavé stanovisko v zmysle ustanovenia § 23 zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrením zo dňa 14.03.2013 zamietla obec Tureň návrh spoločnosti Romag spol. s.r.o na vybudovanie Skladovej haly odpadov.

Spoločnosť Romag spol. s r.o. na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Senci zo dňa 16.08.2012 č. ŽP/OH/1825/2012 umiestnila na území obce Tureň, konkrétne na pozemku parc. č. 178/22 odpad. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Senci č. ŽP/OH/1825/2012 stráca účinnosť dňom 31.05.2014.

Obec Tureň Vás týmto vyzýva na vykonanie úkonov potrebných k zabezpečeniu dodržiavania predpisov na úseku nakladania s odpadmi spoločnosťou Romag spol. s.r.o.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. j) zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na j) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,

V zmysle ustanovenia § 75 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

3) Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť:
a) uplynutím času, na ktorú bolo vydané,

V zmysle ustanovenia § 78 ods. 2 zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„(2) Pokutu od 600 eur do 16 596,95 eura uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
a) vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 7 alebo autorizácia podľa § 8, bez tohto súhlasu alebo autorizácie alebo v rozpore s nimi okrem prípadu podľa § 21 ods. 1 písm. a),“

V prípade ak sa po termíne straty platnosti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Senci zo dňa 16.08.2012 č. ŽP/OH/1825/2012 budú na území obce Tureň nachádzať odpady uložené spoločnosťou Romag spol. s r.o., dôjde k porušeniu ustanovení zákona o odpadoch a teda o stav protiprávny a sankcionovateľný.

Obec Tureň má eminentný záujem na tvorbe a zachovaní priaznivých životných podmienok svojich obyvateľov. Z tohto dôvodu bude obec Tureň venovať postupu spoločnosti Romag spol. s.r.o. v predmetnej veci náležitú pozornosť.

 

S pozdravom,

Štefan Čermák
starosta

Na vedomie: OúŽP Senec
v Turni 09.05.2014

Vyvesené: 9. 5. 2014

Dátum zvesenia: 25. 5. 2014

Späť