Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Výberové konanie MŠ+ ZŠ Veľbý Biel

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy, Senecká č. 1, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy, Školská č. 4, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019 celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ J. G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 90301 Senec s predpokladaným nástupom 1.júl 2019

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ J. G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 90301 Senec, s predpokladaným nástupom 1.júl 2019 celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: samostatný referent stavebného úradu

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
samostatný referent stavebného úradu
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo - A Szlovák Köztársaság elnökének választása -2. forduló

Voľba prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo sa koná v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hodiny v Obecnom klube, Tureň č. 32. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

A Szlovák Köztársaság elnökének választása - 2. fordulója 2019 03. 30.-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart a Községi klubban, Zonctorony h.sz. 32. A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle.
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019 celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Obecný úrad Tureň, hľadá zapisovateľa/ku na zasadnutia obecného zastupiteľstva - Községi hivatal Zonctorony, jegyzőkönyv írnokot keres a képviselőtestület gyűléseire.

Obecný úrad Tureň, hľadá zapisovateľa/ku na zasadnutia obecného zastupiteľstva - Községi hivatal Zonctorony, jegyzőkönyv írnokot keres a képviselőtestület gyűléseire. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Obecný úrad Tureň, hľadá upratovačku do priestorov Obecného klubu v Turni - Községi hivatal Zonctorony, takarítónőt keres a helyi községi klubba.

Obecný úrad Tureň, hľadá upratovačku do priestorov Obecného klubu v Turni - Községi hivatal Zonctorony, takarítónőt keres a helyi községi klubba. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Blatnom celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Oznámenie- Értesítés

Oznamujeme obyvateľom, že v sobotu, 30. 03. 2019 od 08:00 –
do 12:00 hodiny budú vyložené veľkokapacitné kontajnery na viacerých miestach obce. Do kontajnerov je zakázané dávať konáre, fóliu, betón, tehly, celý nábytok, pneumatiky a zakázané je ukladať odpad vedľa kontajnerov.

Felhívjuk a lakóság figyelmét arra, hogy március 30-án, szombaton 8:00 - tól 12:00 – óráig nagykapacitású konténerek lesznek elhelyezve a falu több pontján. A konténerbe tilos rakni ágakat, fóliát, betondarabokat, téglát, egészbútorokat, autógumikat, valamint a konténer mellé nem szabad hulladékot rakni. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.A Szlovák Köztársaság elnökének választása 2019 03. 16.-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart. A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle.
celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od 08.03.2019 do 10.03.2019 bude odpisovať stav vodomerov.

A pozsonyi vízművek értesíti a lakosságot, hogy 2019. március 8.-tól, 2019. március 10.-ig fogják leolvasni a vízórákat.
celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor:

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2019 – v ý z v a

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2019
– v ý z v a celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

Odvoz BIO odpadu - BIOhulladék elszállítása

Odvoz BIO odpadu bude zabezpečený od 21.03.2019 do 28.11.2019, každý párny týždeň vo štvrtok.

A BIOhulladék elszállítása 2019 március 21.-től kezdődik és minden páros héten, csütörtökön fogják elszállítani, egészen 2019 november 28.-ig. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor:

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor:

Rozsah hodnotenia "Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska"

Rozsah hodnotenia "Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s
prepojením na územie Rakúska" celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Obecné komisie

Obecné komisie celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:

Zber a separovanie odpadov Obec TUREŇ: rok 2019 A kommunális és szelektív hulladék szállítása Zonctorony 2019

Zber a separovanie odpadov Obec TUREŇ: rok 2019
A kommunális és szelektív hulladék szállítása Zonctorony 2019 celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:

Výzva a upozornenie

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor:

Zmena úradných hodín

Dňa 31.12.2018 bude Obecný úrad Tureň otvorený od 7:30 do 12:00 hod. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor:

Preliezačka pre deti z Materskej školy

Deti z našej materskej školy dostali krátko pred Vianocami jeden predčasný darček.
Vďaka snahe občianskeho združenia Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň sa podarilo
vybudovať novú preliezačku, kde si môžu škôlkári vyskúšať svoje zručnosti.
Vonkajší areál škôlky si vzhľadom na rastúci počet detí v dedine i samotnej škôlke
zaslúžil modernizáciu a rozšírenie. Vedenie škôlky spolu s aktívnymi rodičmi
reagovalo na výzvu na Participatívny rozpočet na Bratislavskom samosprávnom
kraji, vypracovali projekt a so žiadosťou o preliezačku ,,Chodník zručností SD104K"
uspelo. Vďaka tomu sme mohli náš projekt realizovať, skrášliť deťom prostredie
okolo škôlky a rozšíriť im možnosti zábavy.

Dúfame, že nová preliezačka, na ktorej môžu rozvíjať silu i motoriku, bude mať u
nich veľký úspech.
V neposlednom rade by sme radi poďakovali všetkým hlasujúcim, ktorí nám pomohli
uspieť v súťaži, ako aj samotnému BSK za poskytnutie pomoci.
OZ „Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň“ celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor:

Zvyšovanie cien o 10% za odvoz komunálneho odpadu v roku 2019

Zvyšovanie cien o 10% za odvoz komunálneho odpadu v roku 2019 celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:

Daňové priznanie z nehnuteľnosti

Daňové priznanie z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára 2019. Týka sa tých majiteľov, ktorý v roku 2018 kúpili, predali alebo zdedili nehnuteľnosť. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:

Daň za komunálny odpad na rok 2019

Daň za komunálny odpad treba uhradiť osobne na obecnom úrade počas úradných hodín od 07.01.2019 do 06.02.2019. Po tomto termíne nebude zabezpečený odvoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ+program

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutočni 13.12.2018 o 18.00hod. v zasadačke Obecného úradu v Turni.+program
celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 v Obecnom klube o 19:00 hod. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:

cestovné poriadky od 09.12.2018cestovné poriadky od 09.12.2018 celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná