Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výročná členská schôdza DHZ Tureň

Výročná členská schôdza DHZ Tureň

Zápisnica VČS DHZ Tureň zo dňa 07.02.2020

 

Rokovanie otvoril tajomník DHZ Tureň, Attila Venchich keď privítal delegátku ÚzO DPO SR PK-SC predsedníčku Danu Mesarošovú, veliteľa ÚzO DPO SR PK-SC Františka Daniša, prítomného starostu a všetkých prítomných. Tajomník DHZ Tureň dal hlasovať za program VČS, ktorý prítomní členovia jednomyseľne schválili. Ďalej prečítal list od honorárneho konzula Bosny a Hercegoviny, ktorý znel nasledovne:

Vážení priatelia,

nakoľko sa nemôžem z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty zúčastniť dnešnej významnej príležitosti - Výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského zboru Tureň, rád by som sa Vás touto formou pozdravil a poďakoval v mene Honorárneho konzulátu Bosny a Hercegoviny a v mene mojom za vynikajúcu spoluprácu, za pomoc obyvateľom Turne, za dobre odvádzanú prácu a v neposlednom rade za pomoc pri zabezpečovaní akcie Otváranie nášho Honorárneho konzulátu v Turni.
Verím, že aj v ďalších rokoch bude naša spolupráca obojstranne nápomocná.

Munir Pašagič
honorárny konzul Bosny a Hercegoviny

 

Volení do návrhovej komisie boli títo členovia: Vízy Juraj, Batoška Gabriel, Szabolcs Venchich. VČS hlasovala jednomyseľne za zloženie tejto komisie.

Správu o činnosti DHZ za rok 2019 predniesol veliteľ, Dominik Skurák.

Správu o hospodárení DHZ Tureň za rok 2019 prečítal Ondrej Vincze.

Správa o revíznej komisie za rok 2019 predniesol Bartolomej Vitáloš.

Rozkaz veliteľa DHZ Tureň prečítal Attila Venchich.

Plán činnosti DHZ Tureň na rok 2020 predniesol pán Juraj Vízy.

Pán tajomník udelil slovo delegátke ÚzO DPO SR PK-SC, Dane Mesárošovej, ktorá následne upozornila DHZ Tureň na nedostatočnej práce na úrovni mládeže. Zdôraznila, že by sme mali zaoberať s mladými ľuďmi nakoľko DHZ Tureň má 4 členov, ktorí boli vyškolení na ,,vedúci hasičskej mládeže,, . Ďalej nám popriala všetko dobré do roku 2020. V diskusií o slovo požiadal pán Daniš František, ktorý poďakoval za celoročnú obetavú prácu všetkým členom DHZ Tureň, ďalej tlmočil o prepožičaní hodnosti od ÚzO DPO SR pánovi Skurákovi Dominikovi hodnosť mladší zbormajster a Skurákovi Tomášovi hodnosť zbormajster. Ďalej o slovo požiadal pán starosta, ktorý takisto poďakoval DHZ Tureň za celoročnú prácu a pevne verí, že dobré vzťahy medzi DHZ Tureň a obcou bude rozvíjať naďalej. Tajomník uviedol, že hasičským autom, na kondičné jazdy, posádka automobilu by mali byť v rovnošatách. Ďalší členovia sa neprihlásili o slovo do diskusie.

Návrh na uznesenie navrhol pán Vízy Juraj, a tento návrh bol jednomyseľne schválení VČS.

Na záver tajomník v mene DHZ poďakoval honorárnemu konzulovi Bosny a Hercegoviny, pánovi Munirovi Pašagičovi za sponzorské dary, a za poskytnutie slávnostnej večere VČS DHZ Tureň a za spoluprácu v roku 2019. Ďalej členovia DHZ Tureň ďakujú všetkým sponzorom a priaznivcom za celoročnú pomoc. Ďalšie poďakovanie patrilo pánovi starostovi a jeho úradu a obecnému zastupiteľstvu za dobrú spoluprácu.

V neposlednom rade pán tajomník poďakoval a doprial všetko dobré do roku 2020 predsedníčke ÚzO DPO SR PK-SC Dane Mesarošovej, veliteľovi ÚzO DPO SR PK-SC Františkovi Danišovi a všetkým členom DHZ Tureň a všetkým prítomným. Poďakoval za pozornosť a týmto ukončil VČS.

 

Overovatelia zápisnice:

 

_______________                                         ____________________

   Adam Sabo                                                       Marián Takács

 

Zapisovateľ:         ________________

                    Attila Venchich

 

V Turni, dňa 07.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 Vytvorené: 10. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2020 11:03
Autor: Správce Webu