Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OCHRANA OBYVATEĽSTVA

 

 • Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy územia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí. 
 • Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú prijímané na znižovanie rizík ohrozenia a určovanie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 
 • Spočívajú najmä v organizovaní, riadení a vykonávaní záchranných prác na záchranu osôb, v poskytovaní predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb, ale tiež v organizovaní a zabezpečovaní hlásnej a informačnej služby, poskytovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, v zabezpečovaní a vykonávaní ukrytia a evakuácie, vykonávaní protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení, organizovaní, riadení a vykonávaní prípravy na civilnú ochranu. 

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia 

ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (neplatí to pri akustických skúškach sirén, ktoré sú vždy vopred oznámené)

ČO ROBIŤ A ČO SI SO SEBOU ZOBRAŤ V PRÍPADE EVAKUÁCIE 

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO PO VYDANÍ VÝSTRAHY 

OCHRANA OBYVATEĽOV PRED MOŽNÝMI NÁSLEDKAMI CHEMICKÉHO TERORIZMU A BIOTERORIZMU 

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 

Čo robiť v prípade....?

1. ohrozenia a vzniku povodní a záplav:

 • v prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,
 • pokiaľ máte dostatok času:
  • vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
  • vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
  • uzatvorte všetky okná,
  • pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
  • pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2–3 dni,
  • zoberte si nepremokavú obuv a odev,
  • odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
  • informujte svojich susedov,
  • pripravte evakuáciu zvierat,
  • pripravte si evakuačnú batožinu,
  • dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.

2. vzniku požiaru:

 • zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na tiesňovú linku 112 alebo 150,
 • ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia,
 • uzavrite prívod plynu,
 • podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti zvieratá, vyneste cenné veci,
 • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám,
 • nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich príjazdu na miesto zásahu,
 • na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo primátorky mesta poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.

3. víchrice:

 • keď nemusíte, nevychádzajte z domu,
 • nezdržiavajte sa na voľných plochách,
 • nezdržujte sa pri labilných prekážkach,
 • zatvorte a zabezpečte okná a dvere,
 • odložte z dvorov voľne položené predmety,
 • nepúšťajte von deti,
 • zabezpečte domáce zvieratá,
 • neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách,
 • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdite po otvorených veterných plochách.

4. úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo pri použití chemických zbraní):

 • urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra),
 • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom),
 • uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorenie izolovaného uzavretého priestoru),
 • vypnite ventiláciu,
 • uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,
 • sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia),
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu),
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky),
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru,
 • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
 • zachovajte pokoj a rozvahu,
 • budovu opustite len na pokyn,
 • ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte v nich),
 • čakajte na ďalšie pokyny.

Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.), nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch!!!

5. úniku nebezpečnej biologickej látky (alebo pri použití biologických prostriedkov):

 • postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky,
 • chráňte sa pred preniknutím alebo zanesením nákazy do organizmu:
  • dôsledne dodržiavajte karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
  • sledujte informácie o situácii poskytnuté miestnou samosprávou a štátnou správou,
  • nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov,
  • pripravte si vodu pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov alebo prevarením,
  • udržujte čistotu tela i za nepriaznivých podmienok,
  • zbytočne sa nedotýkajte podozrivých predmetov,
  • pri známkach onemocnenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc (podozrenie z ochorenia hláste orgánom mesta alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany),
  • pravidelne kontrolujte telesnú teplotu,
  • obmedzujte pohyb mimo budovu alebo ju opúšťajte iba na nevyhnutnú dobu (napr. nákup základných životných potrieb),
  • priebežne uskutočňujte v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch,
  • dodržujte pokyny zdravotníkov a pracovníkov hygienickej služby.

6. úniku nebezpečnej rádioaktívnej látky (alebo pri použití jadrových zbraní):

 • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ možno na opačnej strane od jadrového zariadenia,
 • ak ste na otvorenom priestranstve, okamžite vyhľadajte najbližší dom,
 • v prípade, že ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe, než ste sa skryli, potom:
  • pre vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
  • dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
  • ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
 • zdržiavajte sa v stredových miestnostiach domu na prízemí alebo v suteréne (miestnosť s minimálnym počtom okien),
 • uzatvorte a utesnite okná a dvere,
 • vypnite ventiláciu a utesnite ďalšie otvory,
 • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • jódové prípravky (tablety jodidu draselného) a prostriedky individuálnej ochrany vám budú v prípade potreby vydané aj s inštrukciou použitia (použitie až na základe verejnej výzvy),
 • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do igelitových alebo aspoň do papierových obalov a uložte ich do chladničky, mrazničky alebo komory,
 • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
 • čakajte na ďalšie pokyny,
 • ukrytie alebo evakuáciu urobte až na základe pokynov záchranárov alebo po oficiálnom vyhlásení,
 • budovu opustite len na pokyn.

Nepožívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu!!!

7. pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečnej látky:

 • odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali celú pozemnú komunikáciu,
 • zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor (v prípade dosahu pôsobenia nebezpečnej látky),
 • chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany (vreckovkou, šatkou,…),
 • v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka (neohrozujte svoj život),
 • čo najskôr oznámte nehodu na tiesňovej linke 112,
 • nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré ňou boli kontaminované,
 • po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

8. útoku teroristov:

 • zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku,
 • chráňte dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustite urýchlene ohrozený priestor a ukryte sa vo vhodnej budove,
 • sledujte informácie v médiách (televízia, rádio a mestský rozhlas),
 • plňte pokyny vydané oprávnenými osobami,
 • vyhotovte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela:
  • ochranné rúško z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,
  • plášť do dažďa,
  • gumené čižmy,
  • rukavice (igelitové vrecká),
  • rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov,
 • utesnite okná, dvere a iné vetracie otvory,
 • zbytočne netelefonujte, len v súrnom prípade, aby sa nezaťažovali telefónne linky,
 • poskytnite pomoc susedom a spolupracovníkom (deťom, tehotným ženám, starším, bezvládnym osobám),
 • odstráňte z verejnej komunikácie osobné vozidlo, ktoré môže tvoriť prekážku záchranným jednotkám,
 • sledujte priebežne zdravotný stav rodinných príslušníkov.

8.1 Anonymné oznámenie (uloženie bomby, trhaviny, použitie nebezpečnej látky, a pod.)

 • v prípade nálezu podozrivého predmetu (obálka, balíček,…) okamžite oznámte túto skutočnosť na tiesňovej linke 112 alebo 158,
 • nedotýkajte sa podozrivého predmetu,
 • otvorte okná a dvere,
 • zatiahnite záclony, závesy alebo žalúzie,
 • na výzvu opustite budovu a nasledujte evakuovaných do vyhradených priestorov,
 • vezmite si so sebou všetky osobné veci,
 • počkajte na ďalšie inštrukcie bezpečnostných zložiek riadiacich akciu,
 • pokiaľ bolo anonymné oznámenie o uložení bomby alebo trhaviny v budove, v ktorej sa nachádzate, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto miesta,

V žiadnom prípade sa nezdržujte v blízkosti možného ohrozenia i napriek tomu, že vaša zvedavosť, čo sa bude v najbližších minútach diať, vás núti zostať v blízkosti nebezpečného miesta!!!

8.2 Doručenie podozrivej zásielky (list, balíček):

 • podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou,
 • uložte ju do igelitového sáčku alebo iného vhodného obalu,
 • potom opustite miestnosť, umyte si ruky vodou a mydlom,
 • udalosť ohláste na tiesňovú linku 112 alebo 158,
 • príslušníci integrovaného záchranného zboru od Vás zásielku preberú a odvezú ju na overenie obsahu.

8.3 Teroristická akcia (použitie strelných zbraní):

 • pokiaľ ste mimo budovu, okamžite opustite ohrozené miesto,
 • ak sa nachádzate v budove, nezdržujte sa v blízkosti okien,
 • ukryte sa za vhodný kus nábytku,
 • striktne dodržujte pokyny vydávané bezpečnostnými zložkami,
 • nepoužívajte pevné telefónne linky,
 • zachovajte pokoj a rozvahu.

9. vzniku epidémie a epidémie zo zvierat (epizoócie):

 • zabezpečte izoláciu chorých osôb a zvierat,
 • zamedzte ich styk s ostatnými obyvateľmi a zvieratami,
 • určte zdroj nákazy (napr. nesprávne uložený odpad),
 • obmedzte pohyb osôb mimo priestoru nákazy (zaistite karanténu),
 • zabezpečte preventívne očkovanie a podávanie antibiotík (profylaxia),
 • vykonajte hygienickú očistu zasiahnutých osôb, ako aj záchranných jednotiek,
 • vykonajte dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu (ničenie mikroorganizmov, hlodavcov, hmyzu),
 • zabezpečte ekologickú likvidáciu uhynutých zvierat.

10. vzniku zemetrasenia:

 • pred zemetrasením:
  • pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
  • naučiť sa základy prvej pomoci,
  • poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
  • neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
  • dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
 • pri zemetrasení:
  • pri pobyte v budove ostať dnu,
  • pri pobyte mimo budovy zostať vonku, najviac zranení býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov,
  • zachovať rozvahu, pomáhať deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným,
  • v budove rýchlo vyhľadať vhodné miesto, postaviť sa k opornému múru alebo pod dvere, ale nikdy nie k oknu,
  • ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet,
  • nevstupovať do výťahu a na schodište,
  • vonku sa zdržiavať čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov atď.,
  • nezostávať v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadať ochranu pod najbližšou bránou pod portálom,
  • nepoužívať otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a následného požiaru,
  • pri jazde v dopravnom prostriedku okamžite zastaviť na otvorenom priestranstve a nevystupovať počas trvania otrasov.
 • po zemetrasení:
  • opatrne opustiť budovy a iné objekty narušené otrasmi, pri prechádzaní týmito objektmi hrozí nebezpečie zrútenia jednotlivých častí stavieb,
  • poskytnúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom, dodržiavať zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb,
  • nezdržiavať sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek, kde môže dôjsť k ich rozvodneniu a pretrhnutiu hrádzí,
  • skontrolovať rozvody plynu, vody a elektriny, pri poruche rozvodov uzavrieť ich prívody, otvoriť okná a opustiť budovu, mimoriadnu starostlivosť venovať miestam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku alebo vzniku nebezpečných škodlivín, toxických, biologických, rádioaktívnych, výbušných a iných látok ohrozujúcich životy ľudí a životné prostredie,
  • každý požiar hasiť dostupnými prostriedkami vždy s ohľadom na stav hasených objektov, organizačnými a ďalšími pokynmi, opatreniami zabrániť rozširovaniu požiaru a riadiť sa pokynmi príslušníkov požiarnych útvarov,
  • zabezpečiť trvalý dozor pri používaní otvoreného ohňa, pri opakovaných otrasoch zemského povrchu môže dôjsť v podmienkach poškodených komunikácií a rozvodov plynu k rozsiahlemu požiaru,
  • nepodliehať panike, sledovať správy, pokyny a informácie vysielané v rozhlase, riadiť sa pokynmi,
  • aktívne spolupracovať s orgánmi podieľajúcimi sa na záchranných prácach,
  • nepoužívať zbytočne telefóny mobilných a pevných sietí na vybavovanie osobných záležitostí a prežitých dojmov, vo svojom záujme uvoľniť telefónne spojenie pre urýchlené spojenie záchranárov, zdravotníkov, hasičov, ap.,
  • na pitie používať výhradne vodu prevarenú alebo pochádzajúcu zo zaručene nezávadného zdroja,
  • na núdzové ubytovanie používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou v dostatočnej vzdialenosti od vysokých budov a objektov hroziacich pádom alebo zrútením,
  • na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívať vlastné auto, aby sa predišlo dopravným zápcham a aby komunikácie boli uvoľnené pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných účastníkov záchranných prác,
  • pri pátraní po osobnom majetku v troskách budov sa nevyhnutne podriaďovať rozhodnutiu orgánov riadiacich záchranné práce,
  • v prípade nariadenej evakuácie alebo premiestnenia do iného objektu vziať so sebou pitnú vodu, potraviny, lieky, baterku, prenosný rádiový prijímač, mobilný telefón, dôležité dokumenty a vhodný odev.

MATERIÁL CO

plynova_maska

 • Materiálom CO sa podľa § 3 ods. 17 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov rozumejú hnuteľné veci obstarané spravidla z prostriedkov štátneho rozpočtu a určené na zabezpečovanie hlásnej služby a informačnej služby civilnej ochrany, úloh plnených jednotkami civilnej ochrany, ako aj prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva. 
 • Materiál CO obstaráva a spravuje Ministerstvo vnútra SR. Je uložený v skladoch CO u právnických osôb a fyzických osôb a obcí, ktoré majú materiál zapožičaný od obvodného úradu na základe zmlúv o výpožičke a ďalej v skladoch a zariadeniach sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR. Skúšky a opravy materiálu zabezpečuje MV SR. 

materiál CO

 • Materiál CO sa skladuje v sklade civilnej ochrany, ktorý je určený na jeho skladovanie a ktorý na tento účel spĺňa podmienky stanovené vo vyhláške č. 314/1998 Z. z. v ktorej sú stanovené aj podmienky skladovania a spôsob zisťovania stavu skladovaného materiálu civilnej ochrany. 

Na vyraďovanie materiálu civilnej ochrany je oprávnený len VTU KMaCO a to na základe vykonanej kontroly technického stavu. Vyraďovanie sa vykonáva na základe požiadavky obvodného úradu na kontrolu materiálu. Materiál sa do VTU KMaCO nezasiela na vyradenie ale na kontrolu! 

ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY

 • Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany. (Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnic­kých požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany) 

Ochranné stavby podľa druhu ochrany sú:

 • odolné úkryty,
 • plynotesné úkryty,
 • jednoduché úkryty budované svojpomocne,
 • chránené pracoviská.

JEDNODUCHÉ ÚKRYTY BUDOVANÉ SVOJPOMOCNE (JÚBS)

INFORMAČNÝ SYSTÉM CO

Autonómna siréna

 • Informačný systém CO tvorí hlásna služba a informačná služba CO. Včasné varovanie obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom zabezpečuje hlásna služba CO, ktorá okrem toho zabezpečuje aj vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnej udalosti. Informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií. 
 • Hlásna služba CO sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou CO, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá CO a technické prostriedky na území mesta. 
 • Varovaciu a vyrozumievaciu sieť CO dopĺňa samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb – autonómny systém a to na území ohrozenom nebezpečnou látkou.

Technické prostriedky:

 • sirény,
 • rozhlas a televízia,
 • domáce rozhlasy,
 • miestne informačné prostriedky obce,
 • systémy automatizovaného varovania,
 • verejné elektronické komunikačné siete,
 • verejná telefónna sieť,
 • pohyblivý prostriedok.

 

 • Varovné signály sú dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Všeobecné ohrozenie:
 • 2 minútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Ohrozenie vodou:

 • 6 minútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia:

 • 2 minútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Ochrana pred požiarmi

poziarna_ochrana

 • Hlavným cieľom ochrany pred požiarmi je účinne zabezpečiť ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi. Zároveň stanoviť pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pre požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Ochrana pred povodňami - odporúčania ÚVZ SR pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách

 • Záplavy sú najčastejším typom prírodných katastrof. Správnym konaním nielen počas nich, ale aj po ich ústupe, možno znížiť počet zdravotných poškodení u ľudí a možno výrazne ovplyvniť dopad následkov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto zverejňuje odporúčania, ktoré zahŕňajú zásady likvidácie následkov po záplavách a základné hygienické požiadavky, ktoré treba dodržiavať. 
   

ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY

UMÝVANIE RÚK, DEZINFEKCIA RÁN
 • Ruky si umývajte často a dôkladne mydlom. Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré vám umožní chrániť si zdravie počas sanácie a obnovy vašich domovov. Umývajte si ruky vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi. Rovnako vždy pred konzumáciou jedla a pitia, pred a po použití toalety a predtým, než sa dotýkate svojej tváre. 
 • Každé zranenia a odreniny treba okamžite ošetriť a vydezinfikovať. Rovnaké pravidlo platí aj pri rozškrabaných štípancoch od hmyzu a záderoch, pretože do tela sa môže dostať infekcia. Pozor si treba dávať aj na zanesenie infekcie do očí a nosa pri pretieraní očí, čistení nosa a celej tváre – používajte jednorazové papierové vreckovky. Pri rozsiahlejšom zranení je mimoriadne dôležité kontaktovať a vyhľadať lekára.

PITNÁ VODA, VODA ZO STUDNE

 • Na pitie a varenie zásadne používajte len vodu, ktorej zdravotná bezpečnosť je spoľahlivo overená. Vodu z verejného vodovodu a rovnako vodu zo studne (aj po sanácii) je možné na pitie, varenie a umývanie používať až vtedy, ak bola oficiálne potvrdená jej zdravotná bezpečnosť. Dovtedy treba používať vodu z náhradných zdrojov (balená voda, dovoz vody cisternami). Kvalitu vody v studni si dajte preveriť uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia aj vtedy, ak vaša studňa priamo zaplavená nebola.

POTRAVINY
Zaplavené poľnohospodárske plodiny

 • Všetky poľnohospodárske plodiny dlhodobo zaplavené čo i len čiastočne povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé.

Zaplavené potraviny

 • Nejedzte potraviny zaplavené vodou, kalom a bahnom. Ide o akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale alebo s viečkom z voskového papiera či s netesniacim plastovým viečkom. Rovnako nepoužívajte na ďalšie spracovanie vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov, tiež múky, obiloviny, cukor a kávu vo vrecúškach i vo vreciach či všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch (soľ, cereálie, cestoviny, ryža, sušienky, čokoláda) – a to aj v prípade, ak by vyzerali ako suché a neporušené. 
 • Výnimku tvoria hermeticky balené potraviny v skle, kovových obaloch a tuhých plastových obaloch – rovnako v prípade, ak nejavia známky poškodenia (tvarové deformácie, čitateľnosť etikiet, možné porušenie originality balenia). Záplavou zasiahnuté hermeticky balené a nepoškodené potraviny je potrebné pred ich opätovným uvedením do obehu dôkladne mechanicky očistiť a následne umyť pod tečúcou pitnou vodou. Ak sa použije povrchová dezinfekcia obalov, je možné použiť len vhodné dezinfekčné prostriedky a postupovať podľa pokynov na etikete dezinfekčného prostriedku. Následne je však vždy potrebné povrch obalu dôkladne umyť pod tečúcou pitnou vodou. 
 • Jesť a piť je možné len vo vyhradených a vydezinfikovaných miestach, predtým je potrebné odložiť ochranné pomôcky, vydezinfikovať a umyť si ruky. Jedlo nenechávajte voľne uložené bez prikrytia. Nekonzumujte ani potraviny z nefunkčných chladničiek po viac ako 2 hodinách a z nefunkčných mrazničiek po viac ako 4 hodinách. 
 • Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potravín, obráťte sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a v prípade zdravotných ťažkostí (nevoľnosť, bolesti brucha, hnačka, teploty) už po prvých príznakoch kontaktujte vášho lekára. Počiatočné ľahké zdravotné príznaky nikdy nepodceňujte.
ZÁSADY LIKVIDÁCIE NÁSLEDKOV ZÁPLAV
 • Počas likvidácie následkov povodní používajte ochranné prostriedky ako gumené rukavice, gumený plášť, pevná nepremokavá obuv. Ochranné prostriedky je nevyhnutné po použití vyčistiť a vydezinfikovať, nemožno zabúdať na dôkladné umytie rúk. Dezinfekčné prostriedky treba používať podľa pokynov a odporučení výrobcov. Práce s dezinfekciou vykonávajte v priestoroch, ktoré majú zabezpečené dostatočné vetranie, používajte respirátor.

ZÁSADY VYSÚŠANIA DOMU ALEBO BYTU

 • V miestnostiach urobte prievan otvorením okien a dverí. Ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje.

UPRATANIE A DEZINFEKCIA DOMU ALEBO BYTU

 • Odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou, rovnako odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál (tapety a opadávajúce omietky na stenách). Nábytok, podlahy, steny, nádoby, dopravné prostriedky dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom (najčastejšie na báze chlóru) a nechajte pôsobiť podľa návodu. Dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napríklad aj hračky. Konečnú úpravu miestností – maľovanie, nátery a opravy vykonávajte vždy až po vysušení a po odstránení plesní dezinfekciou.
 • Pred dezinfekciou akéhokoľvek povrchu sa dôkladne zoznámte so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA ŠATSTVA A BIELIZNE

 • Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do vhodného dezinfekčného prostriedku, menej znečistenú bielizeň približne na 1 hodinu. Bielizeň po dezinfekcii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku. Pozor, pretože dezinfekčné prostriedky môžu mať aj bieliace účinky, preto cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať, vysušte, vykartáčujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni.

DEZINFEKCIA ODPADOVÝCH SIFÓNOV A ŽÚMP

 • Počas dezinfekcie odpadových sifónov a žúmp použite na to určené dezinfekčné prostriedky. Po skončení upratovacích činností si dôkladne umyte ruky.

ODSTRAŇOVANIE ŽIVOČÍŠNYCH ODPADOV

 • S odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len s pomocou ochranných a pracovných pomôcok ako ochranné pracovné odevy, plastové alebo gumené rukavice, plastové vrecia či potrebné nástroje (vidly, háky). Živočíšne odpady je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať v súčinnosti s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy prostredníctvom kafilérnej služby – v záplavových oblastiach je neprípustné zakopávanie uhynutých zvierat do zeme.