Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzdelávanie

Na tejto stránke nájdete informácie poskytované Obecným úradom v Turni.

Základná škola

Adresa: ZŠ Tureň č. 200, 903 01 Senec
Telefón: 02/45918119

E-mail: zakladnaskola@obecturen.sk

 

V obci je zriadená základná škola. Budova školy bola postavená na začiatku 20.storočia a vyučovanie sa tu začalo od roku 1926. Odvtedy prešla niekoľkými rekonštrukciami. V súčasnosti v škole prebieha výučba v jednej združenej triede s vyučovacím jazykom maďarským, pričom od septembra 2011 plánujeme otvoriť triedu prvákov s vyučovacím jazykom slovenským. Školská jedáleň pre žiakov ZŠ je spoločná s jedálňou v materskej škole.

Súčasní zamestnanci školy

 • Mgr. Ľubica Martišková - riaditeľka 
 • Mgr. E. Balázsová - učiteľka
 • Mgr. V. Kiss - učiteľka (MD)
 • Mgr. V. Szabóová- učiteľka
 • M. Švardová - učiteľka
 • Mgr. B. Hutterová - vychovávateľka ŠKD
 • Bc. M. Skuráková - vychovávateľka ŠKD
 • Mária Takácsová - upratovačka 

 

Materská škola

Adresa: MŠ Tureň č. 300, 903 01 Senec
Telefón: 02/45918118

E-mail: materskaskola@obecturen.sk

 

História materskej školy

Materská škola v Turni prvýkrát otvorila svoje brány 16.12.1963 pre 33 zapísaných detí v súkromnej budove. Miestnosti tvorili: šatňa, herňa a spálňa na 50 m2. Hygienické zariadenie ( WC ) sa nachádzali vo dvore. Inventár školy bol veľmi chudobný. Prevádzka školy bola ráno od 8.00 do 12.00 a poobede od 14.00 do 16.00 h. Výchovný jazyk bol maďarský. Prvé zamestnankyne boli p. Mária Toronyiová - nekvalifikovaná učiteľka a p. Margita Sebőková – upratovačka. Od 15.1.1964 začala fungovať pri materskej škole aj kuchyňa a počet pedagogickích zamestnancov sa zvýšil na 2, a prevádzka školy bola od 7.00 do 18.00 h. V priebehu niekoľkých rokov sa robili rekonštrukcie budovy: vodovod, podlaha, dopĺňal sa aj inventár školy o nový elektrický sporák, bojler a kuchynský robot pre školskú kuchyňu, rádio gramofón a televízor pre materskú školu. Od roku 1977 v kuchyni pripravovali stravu aj pre tunajšiu základnú školu a počet kuchárok sa zvýšil na 2. V tom istom roku sa začala aj stavba budovy novej materskej školy v akcii „Z“. Novú priestorovú budovu postavenú v tichej lokalite dediny odovzdávali 30.12.1980. Nová materská škola bola dvojtriedná, v jednej sa vyučovalo v maďarskom jazyku a v tej druhej bol výchovný jazyk slovenský. Počeť zapísaných detí bol 46. Pri materskej škole fungovala aj veľmi dobre vybavená školská jedáleň.

 

Súčasnosť

 

Materská škola rodinného typu sa nachádza v centre obce. Poskytujeme deťom celodennú starostlivosť v čase od 6.45 do 16.30hod. Výchovný jazyk je maďarský a slovenský podľa požiadavky rodičov. Od septembra 2008 sú deti rozdelené do 2 tried: malá trieda pre deti od 3 do 4 rokov a veľká trieda pre deti od 4 do 6 rokov. Poplatok za MŠ je 12 EUR na mesiac. Poplatok za stravu je 1,06 EUR na 1 deň (desiata, obed, olovrant).
Materská škola spolupracuje s rodičmi detí, s tunajšou základnou školou, s obecným úradom aj so združením Nezábudka. Formy spolupráce sú: rôzne spoločné akcie (Deň detí, Mikuláš, karneval,...) a vzájomné návštevy.

Rodičia detí navštevujúcich MŠ založili v r. 2008 Občianske združenie "Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň", aby sa mohli uchádzať o prostriedky z 2%.

OZ "Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň",  IČO: 42173493, číslo účtu: 4009224471/7500 

Súčasní zamestnanci škôlky

 

 • Mgr. H. Szabóová - riaditeľka  
 • Mgr. R. Horváthová - učiteľka 
 • L. Bognárová – učiteľka
 • Mgr. K. Valacsay - učiteľka (MD)
 • Mgr. V. Mancalová - učiteľka
 • A. Stanická - učiteľka 

Akcie škôlky v priebehu školského roka

Zahájenie šk.roka, Tekvicová párty (Heloween), Vystupovanie pred verejným obecenstvom pri príležitosti mesiaca starších, Mikuláš, Vianočná besiedka - posedenie pri stromčeku s rodičmi, návštevy Štátneho bábkového divadla v Bratislave, Karneval, oslava Dňa Matiek, oslava Dňa Detí v spoločnosti rodičov detí so spoločnými súťažnými a športovými hrami a opekaním, Ukončenie školského roka, v rámci ktorého je rozlúčka s deťmi, ktoré v septembri nastúpia do školy. 
Okrem toho prebieha v škôlke 2x týždenne výučba angličtiny hravou formou, 1x týždenne tanečný krúžok (súkromné učiteľky, náklady znášajú rodičia prihlásených detí). Okrem toho majú všety deti 1x za týždeň hudobnú výchovu.

Prerušenie prevádzky počas hlavných letných prázdnín

Prevádzka škôlky je spravidla oficiálne prerušená od 1. do 31. augusta. V mesiaci júl je prevádzka škôlky podľa záujmu zo strany rodičov.

Školský poriadok MŠ na šk.r. 2018-2019