Navigácia

Výber jazyka

Obsah

KOMISIE zriadené pri Obecnom zastupiteľstve v obci TUREŇ

vo volebnom období 2022 - 2026

 

Podnety od obyvateľov, ktorými sa má komisia zaoberať odovzdajte písomne na Obecnom úrade v Turni s poznámkou „Do rúk predsedu + uveďte názov komisie alebo ich adresujte mailom priamo na predsedu komisie.

Zasadnutia komisii sú verejné. Predseda komisie zabezpečí zverejnenie termínu zasadnutia na web stránke obce.

 

Zriadené máme tieto komisie:

 

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

Stála komisia počas celého volebného obdobia 2022 – 2026.

 

 • Spolupracuje s obcou  pri príprave a realizácii dopravných stavieb na území obce a vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám na území obce.
 • Vyjadruje sa k architektonickej úprave verejných priestranstiev.
 • Posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ na území obce z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia.
 • Doporučuje a navrhuje riešenia opráv a údržby komunikácií na území obce.
 • Podieľa sa na aktualizácii územného plánu – pripomienky a návrhy, iniciuje obstaranie podrobnejšej/aktuálnejšej verzie dokumentácie t.j. platný územný plán obce.
 • Podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút.
 • Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti,
 • Rieši sťažnosti občanov v súčinnosti s komisiou verejného poriadku ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav.
 • Posudzuje a kontroluje ochranu pamiatok na území obce.
 • V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

 

Zloženie komisie:

Predseda komisie: Bc. Gabriela Vokaliková

Členovia: Attila Venchich, Ing. Martin Alexík, Ing. Dominika Mašľanyiová, Ing. Eugen Múčka 

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia

Stála komisia počas celého volebného obdobia 2022 – 2026.

 

 • Sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie.
 • Rieši problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
 • Predvoláva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti s podaním a riešením sťažnosti.
 • Rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat – psov, mačiek, oviec, kôz, ošípaných a iných.
 • Sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s SBS a políciou.
 • Zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov, pôsobí pre dosahovanie pokusov o zmier.
 • Navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie, obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného priestranstva.
 • Podáva podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia životného prostredia v obci.
 • Navrhuje kroky a spôsoby na ochranu prírody na území obce.
 • Vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi.
 • Vyjadruje sa k žiadostiam o výruby drevín
 • Navrhuje náhradnú výsadbu v obci.

 

Zloženie komisie:

Predseda komisie: Róbert Mészáros 

Členovia: František Mészáros, Soňa Vargová, Miroslav Selič, Ing. Johana Pálinkášová 

 

 

Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku obce

Stála komisia počas celého volebného obdobia 2022– 2026.

 

 • Podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti.
 • Kontroluje plnenie rozpočtu a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia.
 • Predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky.
 • Dáva stanoviská k rozhodovaniu o prijatí úverov a pôžičiek.
 • Aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre obec v rámci oblasti svojej pôsobnosti.
 • Posudzuje finančné rozhodnutia obecného zastupiteľstva (rozpočet, dane, výberové konania, verejné obstarávania)
 • Posudzuje všetky zmluvy obce (najmä z pohľadu riadenia rizík, odzrkadlenia
 • zmluvných záväzkov v účtovníctve, rozpočtového krytia).
 • Kontroluje nakladanie s majetkom obce a vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a jeho odpredaju.
 • Dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce podľa zásad hospodárenia s majetkom obce

 

Zloženie komisie:

Predseda komisie: Ing. Katarína Blahútová 

Členovia: Mgr. Ida Deszkásová, Ing. Alexander Farkaš, Helena Kubíková, Katarína Vinczeová 

 

 

Komisia pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport

Stála komisia počas celého volebného obdobia 2022 – 2026.

 

 • Spolupracuje s odborom školstva, školskými radami ZŠ a MŠ za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zrušenie škôl a školských zariadení.
 • Podieľa sa na posudzovaní návrhov na určenie športovýcha ďalších voľnočasových zariadení, ktorých výstavbu a údržbu vykonáva obec.
 • Zaujíma stanoviská k návrhom na zriadenie, zakladanie organizácií pod hlavičkou obce pôsobiacich v oblasti kultúry a športu.
 • Organizačne napomáha pri organizovaní obecných kultúrnych a športových podujatí podľa kalendára obecných podujatí.
 • Podieľa sa na príprave kalendára obecných podujatí
 • V spolupráci s komisiou výstavby zaujíma stanoviská k návrhom ochrany pamiatok, pomníkov a pamätných tabúl v obci.
 • Zaoberá sa sociálnou problematikou osamelých, starých a chorých občanov, s cieľom skvalitňovania a rozširovania starostlivosti a podieľa sa na riešení sociálnych prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku.
 • Spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno-sociálnych.

 

Zloženie komisie:

Predseda komisie: Mgr. Ida Deszkásová

Členovia: Mészáros František, RNDr. Blanka Bognárová, Mgr. Marta Vitáriušová, Martina Šebeková

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 

Táto komisia je povinná podľa zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu.

 

                                   Predseda: Ing. Katarína Blahútová

Členovia:

Gabriel Batoška 

Bc. Gabriela Vokaliková 

 

Rokovací poriadok komisii (stiahnuť)