Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Plán činnosti Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie r. 2022 - 2026

 • správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole
 • správa o výsledkoch výchovnej činnosti v materskej škole
 • starostlivosť o deti zo sociálne odkázaných rodín
 • vyhodnotenie činnosti školskej jedálne
 • návrh plánu práce komisií
 • hodnotenie činnosti komisií
 • organizačné zabezpečenie verejného zhromaždenia
 • organizačné zabezpečenie Dňa matiek
 • organizačné zabezpečenie Dňa detí
 • organizačné zabezpečenie posedenia s dôchodcami (Mesiac úcty k starším)
 • privítanie novorodencov
 • blahoželanie jubilantom
 • výpomoc prestárlym občanom (Vianočné poukážky)
 • vyhodnotenie opatrovateľskej služby
 • správa o stave inventarizácie majetku obce
 • jarná údržba verejnej zelene a čistota obce
 • opatrenia na skvalitnenie životného prostredia
 • oprava a údržba MK
 • schválenie rozpočtu za predchádzajúci rok
 • návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • záverečný účet obce