Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výsledky komunálnych volieb v Turni dňa 29.10.2022 za starostu:

  1. Dominik Cisár 291 hlasov
  2. Štefan Čermák 233 hlasov
  3. Gabriela Vokaliková 94 hlasov

 

Výsledky komunálnych volieb v Turni dňa 29.10.2022 do obecného zastupiteľstva:

1. Ida Deszkásová, Mgr. 325 hlasov

2. Katarína Blahútová, Ing. 313 hlasov 

3. Attila Venchich 313 hlasov

4. Gabriela Vokaliková, Bc. 293 hlasov

5. František Mészáros 291 hlasov

6. Róbert Mészáros 247 hlasov 

7. Gabriel Batoška 231 hlasov 

8. Adrián Bognár 231 hlasov 

9. Júlia Petríková, Ing. 227 hlasov 

10. Robert Mundi 220 hlasov 

11. Milan Stiglicz 202 hlasov 

12. Tibor Rablanský 156 hlasov 

13. Marek Čižmár, JUDr., LL.M. 100 hlasov 

 

____________________________________________________________________________________

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí si môže stiahnuť na: Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (188.83 kB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (136.86 kB)

Voľby do orgánov samosprávy obcí (137.19 kB)

Választások az önkormányzati régiók testületébe (136.14 kB)

Önkormányzati választások (136.25 kB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie (130.72 kB)

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022 

____________________________________________________________________________________

Obec Tureň zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

 

e-mailová adresa:        obec@obecturen.sk

                                     karinvinczeovaou@gmail.com 

____________________________________________________________________________________

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

_________________________ oznámenie

_______________________________________

Kandidátne listiny

Oznamujeme, že posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín na funkciu starostu obce Tureň a poslancov obecného zastupiteľstva obce Tureň do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie Karin Vinczeovej na Obecnom úrade v Turni( Tureň 36, 903 01 Tureň) je : utorok, 30. augusta 2022 do 24.00 hodiny.

Po úradných hodinách na základe telefonického dohovoru.

Politické strany a koalície doručujú kandidátne listiny v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca. Nezávislí kandidáti doručujú kandidátne listiny v listinnej forme osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnili.

Termín odovzdania si môžete dohodnúť telefonicky: 0917956874

Za pochopenie ďakujeme!

 

Jelöltlisták 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utolsó nap Zonctorony község polgármesteri posztjára és Zonctorony község önkormányzati képviselőinek tisztségére jelölt listák leadásának időpontja: 2022. augusztus 30., kedd 24:00 óráig, a helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezetőjének, Karin Vinczének a Községi  hivatalban Zontornyon (Zonctorony 36, 903 01 Zonctorony).

Munkaidő után telefonos egyeztetés alapján.

A politikai pártok és koalíciók a jelöltlistákat meghatalmazottjukon keresztül nyújtják be papír formában. A független jelöltek jelölőlapjaikat papír formában személyesen, vagy írásban meghatalmazott személy útján nyújtják be.

A leadás időpontját és helyét a következő telefonszámon tudják leegyezni: 0917956874

Megértésüket köszönjük!

____________________________________________________________________________________

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tureň

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Turni 1

2

12

Špeciálne Covidové hlasovanie

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania – „ Covidové hlasovanie“

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

V obci Tureň je potrebné telefonickú žiadosť adresovať zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Karin Vinczeovej, tel.číslo:  0917956874

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  1. meno a priezvisko,

  2. rodné číslo,

  3. adresa trvalého pobytu,

  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

  5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

____________________________________________________________________________________

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti - Szavazóhelyiségen kívüli szavazás 

Informujeme  voličov, že  voľby  do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022, v sobotu v obecnom klube od 07:00 do 20:00 hodiny. Oprávnení volič so zníženou pohyblivosťou môže požiadať volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti na telefónom čísle 0917 956 874 v deň konania volieb od 08.00  do 11.00 hodiny.

 

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati választás és a megyei önkormányzati választás 2022 október 29-én szombaton lesz, 07:00 órától 20:00 óráig a helyi klubban. Az a jogosult szavazó, aki mozgáskorlátozott kérheti a választó bizottságot a szavazás napján 08:00 órától 11:00 óráig a 0917 956 874 telefonszámon, hogy szavazhasson a szavazóhelyiségen kívül.

 

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIATÁJÉKOZTATÓ A SZAVAZÁS MÓDJÁRÓL

1

výsledky volieb