Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu NRSR z 8.júna 2023 o vyhlásení volieb do NRSR 

Informácie pre voliča 

Informácie pre voliča 

Tájékoztatás a választópolgár részére 

Tájékoztató a választópolgár részére 

 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=volby-do-narodnej-rady-sr-2023

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie určenie zamestnanca zodp.za org.-techn. zabezpečenie volieb

____________________________________________________________________________________

Obec Tureň zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

e-mailová adresa:         obec@obecturen.sk

                                      karinvinczeova@obecturen.sk 

____________________________________________________________________________________

Obec Tureň zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mailová adresa:         obec@obecturen.sk 

                                      karinvinczeova@obecturen.sk

____________________________________________________________________________________

1. page 2.page

Prenosná volebná urna

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že v obci Tureň je vytvorený jeden volebný okrsok pre voľby do Národnej rady SR 2023 v budove Základnej školy Tureň, Tureň 200, 90301 Senec. Čas konania  je stanovený na sobotu 30.09.2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Volič preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru. Preukazovanie totožnosti cestovným dokladom Slovenskej republiky alebo tzv. opoznaním voliča členmi okrskovej volebnej komisie je neprípustné.

Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Oznamujeme voličom, ktorým zdravotný stav nedovolí dostaviť sa do volebnej miestnosti, že volebná miestnosť v budove Základnej školy Tureň nemá bezbariérový prístup, a z tohoto dôvodu môžu tiež požiadať o prenosnú volebnú urnu.

Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na telefónnom čísle 02/45918117, 0917 956 874 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade v Turni, alebo priamo v deň konania volieb požiadať okrskovú volebnú komisiu.

sk

Hordozható választási urna

A 180/2014-es választójogi törvény alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy Zonctorony községben egy választókörzet van létrehozva a 2023-as parlamenti választásra a helyi Alapiskola épületében, Zonctorony 200, 90301 Szenc. A választások időpontja 2023. szeptember 30., szombat, 07:00 órától 22:00 óráig.

A választópolgár személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy személyi igazolvány kiállítása iránti kérelemmel, illetve igazolással melyet a Rendőrség illetékes hatósága állít ki igazolja magát. A személyazonosság igazolása a Szlovák Köztársaság útlevele vagy az úgynevezett választópolgár azonosítása a választási bizottság tagjai által megengedhetetlen.

Súlyos, különösen egészségügyi okokból a választópolgár saját maga vagy más személy által kérheti a községet, hogy a szavazóhelyiségen kívül, hordozható urnába szavazhasson, de csak annak a választókerületnek a körzetében, amelyre a körzeti választási bizottságot alapították.

Tájékoztatjuk azokat a választópolgárokat, akiknek az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a szavazóhelyiségben való megjelenést, hogy az Alapiskola épületében kialakított választóhelyiség nem akadálymentesített, ezért ők is igényelhetik a hordozható választási urna lehetőségét. 

A hordozható választási urna kérvényezhető telefonon a 02/45918117, 0917 956 874-es telefonszámon vagy személyesen, illetve más személyen keresztül a zonctoronyi Községi hivatalban vagy közvetlenül a választások napján a választási bizottsághoz fordulva.

hu

Hlasovací preukaz

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

- osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

- v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 

elektronicky (e-mailom)

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

     Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Okrsková zápisnica pre voľby do NRSR - 30.09.2023- Tureň 

1. strana zápisnice 2. strana zápisnice