Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN

VZN obce Tureň č. 42022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 Stiahnuté: 258x | 16.12.2022

VZN obce Tureň č. 32022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tureň Stiahnuté: 95x | 16.12.2022

VZN obce Tureň č. 22022 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na kalendárny rok 2023 Stiahnuté: 134x | 16.12.2022

VZN obce Tureň č. 12022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 Stiahnuté: 161x | 16.12.2022

Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Tureň Stiahnuté: 128x | 22.12.2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tureň č. 6/2021 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území obce Tureň Stiahnuté: 164x | 22.12.2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tureň č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na kalendárny rok 2022 Stiahnuté: 172x | 22.12.2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tureň č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 Stiahnuté: 198x | 22.12.2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tureň č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022 Stiahnuté: 149x | 22.12.2021

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tureň Stiahnuté: 111x | 22.12.2021

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2021 o chove, podmienkach držania a vodení psov na území obce Tureň Stiahnuté: 161x | 22.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tureň. Stiahnuté: 304x | 17.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 297x | 17.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tureň o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 390x | 15.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tureň o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -platné od 01.01.2013 Stiahnuté: 742x | 15.11.2017

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-platné od 01.01.2010 Stiahnuté: 499x | 23.05.2017

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 878x | 26.03.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb Stiahnuté: 483x | 26.03.2017

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tureň č. 2/2008 Stiahnuté: 512x | 26.03.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Turni č. 1/1998 Stiahnuté: 446x | 26.03.2017

Stránka

  • 1